Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku

Regulamin uczestnictwa w zajęciach

REGULAMIN

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin został opracowany w celu określenia zasad zachowania bezpieczeństwa oraz zasad funkcjonowania Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gorzowie Wlkp. w trakcie epidemii COVID-19.
2. Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników zajęć, wydarzeń organizowanych w stowarzyszeniu.

Zakres regulaminu

Niniejszy regulamin swoim zasięgiem obejmuje:
1. Wprowadza zasady bezpieczeństwa higieniczno-sanitarnego dla słuchaczy UTW biorących udział w zajęciach programowych.
2. Wprowadza zasady bezpiecznego uczestnictwa wynikającego z reżimu sanitarnego.

Zasady bezpieczeństwa higieniczno-sanitarnego

1. Przed wejściem do siedziby UTW słuchacz zobowiązany jest:
a) do zachowania bezpiecznej odległości, min. 2 m
b) do dezynfekcji rąk lub rękawiczek płynem dezynfekującym znajdującym się przy wejściu
c) do zasłonięcia nosa i ust
d) wypełnienia dostępnej przy wejściu ankiety wstępnej kwalifikacji wraz z stosownymi oświadczeniami- brak wypełnienia oświadczeń o stanie zdrowia uniemożliwia udział w zajęciach.
* informacja o celach i zasadach zbierania danych znajduję się w treści ankiety.

Osoba wykazująca jakiekolwiek objawy złego samopoczucia wskazujące na zarażenie wirusem zostanie umieszczona w wyznaczonym pomieszczeniu tzw. Izolatorium i przekazana w ręce odpowiednich służb.

2. Słuchacze przebywający na terenie siedziby mają obowiązek stosowania się do komunikatów rozmieszczonych w przestrzeniach UTW oraz stosować się do zaleceń pracowników UTW.

3. Przed budynkiem oraz w budynku, wymaga się zachowania bezpiecznego dystansu od innych osób i unikania gromadzenia się na korytarzach, salach wykładowych.

4. W salach wykładowych słuchacze zajmują miejsca zgodnie z oznaczeniem ( zabrania się przesiadania lub zajmowania miejsca wyłączone z użytku)

5. Osoby zarażone lub podlegające obowiązkowej kwarantannie nie mogą brać udziału w zajęciach i wydarzeniach organizowanych przez UTW.

6.Liczba słuchaczy przebywających jednocześnie w siedzibie UTW została zmniejszona do 50% miejsc.

7. Każda osoba przebywając w siedzibie UTW powinna ograniczyć do niezbędnego minimum czas przebywania w siedzibie, w tym przed zajęciami, jak i po zajęciach. Tygodniowy plan zajęć został opracowany w taki sposób, aby zajęcia programowe nie pokrywały się, a w siedzibie w danym momencie przebywać będzie jedna sekcja. Przewidziano 30 minutowe przerwy, które posłużą pracownikom do wywietrzenia i zdezynfekowania sal.

8. Udział w zajęciach jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

Zasady bezpieczeństwa podczas trwania zajęć odbywających się
poza siedzibą UTW

1. W związku z zachowaniem środków bezpieczeństwa zajęcia z medycyny, psychologii, edukacji muzycznej, warsztaty chóru, zumby zostały przeniesione do siedziby MCK przy ulicy Drzymały, gdzie limit osób przebywających w budynku wynosi 50.

1. Przed wejściem do budynków AWF, MCK słuchacz zobowiązany jest:
a) do zachowania bezpiecznej odległości, min. 2 m
b) do dezynfekcji rąk lub rękawiczek płynem dezynfekującym znajdującym się przy wejściu
c) do zasłonięcia nosa i ust
d) wypełnienia dostępnej przy wejściu ankiety wstępnej kwalifikacji wraz z stosownymi oświadczeniami- brak wypełnienia oświadczeń o stanie zdrowia uniemożliwia udział w zajęciach.
* informacja o celach i zasadach zbierania danych znajduję się w treści ankiety.

Postanowienia końcowe

1. Osoba nie stosująca się w/w wytycznych może zostać nie wpuszczona do budynku lub poproszona o jego opuszczenie. W takim przypadku uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia.
2. Zaleca się na bieżąco śledzić stronę internetową UTW www.utw-gorzow.pl

powrót do strony głównej