Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku

REGULAMIN ZAPISÓW

 

  R E G U L A M I N

w sprawie   zasad   przyjmowania słuchaczy  do  Stowarzyszenia Uniwersytetu  Trzeciego Wieku   w Gorzowie Wielkopolskim   w  każdym  roku  akademickim.

 

Na podstawie   § 22  ust. 10  Statutu  UTW  z dnia 21.01. 2004 r.  Zarząd   podjął uchwałę

dnia 19.06. 2024 w sprawie w/w  Regulaminu  ustalającego  następujące  zasady :

1. Terminy zapisów słuchaczy  określa  Zarząd  UTW przed rozpoczęciem,  każdego nowego roku  akademickiego.

2. Zapisy słuchaczy będą dokonywane na  cały  rok akademicki. Osoby zapisane na I semestr przechodzą z automatu na semestr II po wniesieniu wszystkich opłat w wyznaczonym terminie.

3.Opłaty składki członkowskiej oraz  opłaty za  dodatkowe  płatne zajęcia będą  przyjmowane dwa  razy w roku. Stosownie do decyzji słuchacza.

4.Terminy wnoszenia  opłat  o których   mowa  w/w   pkt.3  Regulaminu będą  podawane do

wiadomości  słuchaczy  w  dotychczasowej   formie  tj na tablicy ogłoszeń w siedzibie  UTW

oraz na stronie internetowej : www.utw-gorzow.pl

Wszystkie informacje o uchwalonych  zasadach niniejszym Regulaminem , a także o

działalności   UTW w tym zakresie ,  będą  podawane przez Biuro UTW do wiadomości

w formie  komunikatów .

5.Zapisy na rok akademicki dokonywane są osobiście, każdy może zapisać ponadto jeszcze tylko 2 osoby. Zasada ta  dotyczy  wszystkich słuchaczy.

Będą tworzone  tzw. listy rezerwowe w razie braku miejsc  na listach podstawowych,   aby

umożliwić  słuchaczom   korzystanie z zajęć  w miarę organizacyjnych  i technicznych

możliwości  UTW .

6. Słuchacze, którzy po raz pierwszy /nowi/ przystępują do UTW, dokonują zapisów  osobiście po

wypełnieniu   kwestionariusza  wydanego przez pracowników Biura UTW.

7. Zobowiązuje się pracowników  Biura UTW do  przestrzegania  zasad.

8. Szczegółowe organizacyjne informacje będą podawane w komunikatach o których mowa w/w

pkt.4 niniejszego Regulaminu.

9. Zobowiązuje się pracowników Biura UTW do ogłoszenia  komunikatu zawierającego

wszystkie  informacje  wynikające z uchwalonego Regulaminu

10. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez Zarząd  UTW.

 

Zarząd Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gorzowie Wlkp.

powrót do strony głównej