Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku

Statut

STATUT

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku

 w Gorzowie Wlkp.

 Rozdział I

Postanowienia ogólne

 §1

 1. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gorzowie Wlkp. zwane dalej ,,Stowarzyszeniem’’ posiada osobowość prawną.

 1. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

 1. Stowarzyszenie nie może używać nazwy skróconej – Stowarzyszenie UTW

 1. Stowarzyszenie spełnia w założeniach statutowych wymogi ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO w myśl art.20 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 1. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

§2

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej,

a siedzibą władz – Gorzów Wlkp. Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu społeczności.

 1. Działalność określona w pkt.2 jest wyłączną statutową działalnością Stowarzyszenia i dotyczy wyłącznie realizacji zadań publicznych na rzecz ogółu społeczności w sferze określonej celami Stowarzyszenia zawartymi

w niniejszym Statucie.

§3

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

Do prowadzenia swych spraw może zatrudnić pracowników i wolontariuszy.

 §4

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych

w przepisach szczegółowych.

§5

 1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

 1. Stowarzyszenie może powoływać oddziały terenowe na obszarze RP oraz

do wykonania określonych zadań jednostki organizacyjne, działające

na podstawie stosowanych regulaminów.

 Rozdział II

Cele i sposoby działania

Cele statutowe

 §6

Celem działania Stowarzyszenia jest sfera zadań publicznych obejmująca zadania w zakresie:

 1. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

 2. Działalności charytatywnej,

 3. Podtrzymywaniu tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

 4. Działalności na rzecz mniejszości narodowych,

 5. Ochrony i promocji zdrowia,

 6. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych,

 7. Upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,

 8. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

 9. Nauki, edukacji i oświaty,

 10. Krajoznawstwa oraz wypoczynku,

 11. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,

 12. Upowszechniania kultury fizycznej, rehabilitacji i sportu,

 13. Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, także wspierających rozwój demokracji,

 14. Ratownictwa i ochrony ludności,

 15. Pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych,

 16. Działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

 17. Promocji i organizacji wolontariatu,

 18. Działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo lub informacyjnie inne organizacje pozarządowe i instytucyjne,

 19. Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

 20. Porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,

 21. Reintegracja zawodowej i społecznej osób bezrobotnych ze szczególnym uwzględnieniem grup wykluczenia społecznego.

Sposoby realizacji celów

 §6a

Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez:

 1. Sekcje zainteresowań, zespoły przedmiotowe powoływane i działające zgodnie z celami oraz potrzebami Stowarzyszenia.

 2. Popularyzację i podnoszenie poziomu wiedzy z różnych dziedzin nauki,

a w szczególności w zakresie gerontologii.

 1. Organizację wykładów, kursów, warsztatów, konferencji, seminariów, pokazów, ćwiczeń naukowych i innych form kształcenia ustawicznego.

 2. Wspieranie działań w takich dziedzinach jak: rozwój społeczny, sprawy obywatelskie, dobroczynność, edukacja kulturalna, ochrona zdrowia.

 3. Rozbudowę własnego wolontariatu i objęcie jego działaniem te osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej.

 4. Współudział w inicjowaniu i koordynacji działań zmierzających do pozyskiwania funduszy pomocowych w tym funduszy UE.

 5. Organizowanie zajęć na rzecz poznawania dziedzictwa kulturowego, tradycji narodowej i pielęgnowania polskości.

 6. Inicjowanie i uczestnictwo w działaniach na rzecz ekologii, ochrony środowiska i dziedzin towarzyszących.

 7. Prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej, szkoleniowej, badawczej i naukowej.

 8. Prowadzenie zajęć turystycznych w tym wycieczek, podróży studyjnych i wypraw krajoznawczych.

 9. Organizowanie zajęć rehabilitacyjnych w tym także dla osób starszych i niepełnosprawnych.

 10. Prowadzenie lektoratów językowych.

 11. Współpracę w różnych dziedzinach z pokrewnymi stowarzyszeniami

i organizacjami zagranicznymi.

 1. Popularyzację i podnoszenie poziomu wiedzy z zakresu integracji europejskiej i standardów obowiązujących w Unii Europejskiej.

 2. Współdziałanie i współpracę z władzami państwowymi, samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi.

§7

 1. Dla realizacji celów Zarząd może powołać sekcje skupiające członków na podstawie szczególnych zainteresowań bądź wspólnoty środowiskowej oraz zainicjować różne formy organizacyjne do prowadzenia działalności statutowej.

 2. Wszystkie wymienione formy działania mają prawo posługiwania się nazwą Stowarzyszenia z dodanym członem nazwy odpowiednim do charakteru ich działalności.

§8

 1. Statutowa działalność Stowarzyszenia, w części obejmującej działalność pożytku publicznego nie jest, z zastrzeżeniem art.9 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów „Prawa o działalności gospodarczej” i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna.

 1. Działalnością nieodpłatną pożytku publicznego jest świadczenie usług na podstawie stosunku prawnego, za które Stowarzyszenie nie pobiera wynagrodzenia.

 1. Działalnością odpłatną pożytku publicznego jest działalność Stowarzyszenia

w zakresie wykonywania zadań należących do sfery zadań publicznych

w ramach realizacji przez Stowarzyszenie celów statutowych, za które Stowarzyszenie pobierać będzie wynagrodzenie.

 1. Działalnością odpłatną pożytku publicznego będzie również sprzedaż towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby bezpośrednio korzystające z działalności pożytku publicznego Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku, w szczególności w zakresie rehabilitacji oraz przystosowania do pracy zawodowej osób niepełnosprawnych, a także sprzedaż przedmiotów darowizny na cele prowadzenia działalności pożytku publicznego.

 1. Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji zadań należących do sfery zadań publicznych lub celów statutowych Stowarzyszenia.

6. Strukturę organizacyjną, zakres i zasady prowadzenia działalności odpłatnej

i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego określa regulamin uchwalony przez Zarząd Stowarzyszenia.

7. Dochód z działalności UTW służy wyłącznie do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

 1. Stowarzyszenie nie może prowadzić działalności pożytku publicznego

i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.

 1. Zabrania się:

 1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa i powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo gdy są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwane dalej „osobami bliskimi’’,

 1. Przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów Stowarzyszenia lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

 1. Wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów i pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,

 1. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego władz i pracownicy oraz osoby bliskie w/w.

 Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 §9

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

 2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.

 3. §10

Członkowie stowarzyszenia dzielą się na :

 1. członków zwyczajnych,

 2. członków wspierających,

 3. członków honorowych.

§11

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia.

 2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zdeklarowała na jego rzecz pomoc finansowa lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

 3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.

 4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

 5. Członkiem Stowarzyszenia może być również cudzoziemiec.

 6. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków, na wniosek Zarządu.

 7. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku może mieć Prezesa Honorowego. Godność tą może imiennie powierzyć każdorazowo tylko jednej osobie Walne Zebranie na wniosek Zarządu. Prezesem Honorowym może być osoba, która wniosła wybitne zasługi dla Stowarzyszenia.

 §12

 1. Członek zwyczajny ma prawo do:

  1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,

  2. uczestnictwa w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach, organizowanych przez władze Stowarzyszenia,

  3. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia,

  4. korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia

w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi,

  1. noszenia odznaki organizacyjnej,

  2. zaskarżania, do Walnego Zebrania Członków, uchwały Zarząd Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków lub o wykluczeniu ze Stowarzyszenia.

 1. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:

  1. aktywnego uczestnictwa w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,

  2. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

  3. regularnego opłacania składek.

 §13

 1. Członek wspierający i honorowy, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w § 12 ust. 1 pkt. ,,b’’ do ,,f’’.

 2. Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział – z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia.

 3. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się

z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów

i uchwał władz stowarzyszenia.

 1. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

§14

 1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek :
  1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi,
  2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
  3. skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres przekraczający 12 miesięcy,

  4. wykluczenia ze Stowarzyszenia uchwałą Zarządu w przypadku stwierdzenia,

  5. wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych,

pozbawienia członkostwa honorowego, w wyniku uchwały władzy

Stowarzyszenia, która członkostwo nadała.

 1. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt. „c”, „d” i „i” orzeka Zarząd, który jest zobowiązany zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia, wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 7 dni od daty doręczenia stosowanej uchwały.

 2. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa, stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 2.

Rozdział IV

Organy Stowarzyszenia

 §15

 1. Organami Stowarzyszenia są:

  1. Walne Zebranie Członków,

  2. Zarząd Stowarzyszenia,

  3. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia.

 2. W przypadku, gdy liczba osób przekroczy 100, Walne Zebranie Członków zostaje zastąpione Walnym Zebraniem Delegatów, wybranych

w proporcji jeden delegat na 4-ch członków. Mandat delegata trwa do czasu nowych wyborów.

 1. Szczegółowy tryb wyboru delegatów określi regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków.

 §16

 1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

 2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcje pełnić nie dłużej niż przez kolejne 3 kadencje.

 3. Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków

( quorum). Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

§17

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez wybór przez Walne Zebranie Członków lub delegatów posiadających mandat określony w §15 ust. 2.

Walne Zebranie Członków

§18

 1. Walne Zebranie Członków jest najważniejszą władzą Stowarzyszenia.

 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

  1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

  2. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.

 1. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków

co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.

 1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają przy obecności:

  1. W pierwszym terminie – liczby członków określonej w § 16 ust. 3,

  2. W drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 15 minut później od pierwszego terminu – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

§19

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz w roku, sprawozdawczo – wyborcze w terminie określonym w §16 ust. 1.

 3. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

 4. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca i sekretarz, wybrani przez Walne Zebranie Członków w trybie jawnym.

 5. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania.

 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

 7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

  1. z własnej inicjatywy,

  2. na żądanie Komisji Rewizyjnej,

  3. na umotywowane żądanie co najmniej 10 członków zwyczajnych.

 1. W przypadkach określonych w ust. 7 pkt. 2 i 3 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane nie później niż w ciągu 21 dni od daty przedstawienia ( złożenia) odpowiedniego wniosku (żądania) Zarządowi.

 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 §20

Do Kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:

 1. określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,

 2. zmiana Statutu,

 3. uchwalenie budżetu,

 4. wybór i odwoływanie członków organów Stowarzyszenia,

 5. rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

 6. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

 7. rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich, od uchwał Zarządu

 8. podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,

 9. nadawanie i pozbawienie godności członka honorowego,

 10. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

 11. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady,

 12. wyrażenie zgody w sprawie zbycia nieruchomości.

§21

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie ze Statutem i z uchwałami Walnego Zebrania Członków. Reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.

 2. Zarząd składa się z nie mniej niż 5 i nie więcej niż 15 członków, w tym prezesa, v-ce prezesa, sekretarza, skarbnika i członków.

 3. Zasady działania Zarządu ustala regulamin uchwały przez Walne Zebranie Członków.

 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku.

 5. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa.

 6. Do realizacji swych zadań Zarząd może powołać Biuro Stowarzyszenia i jego Dyrektora. Dyrektor kieruje pracami Biura na podstawie regulaminu,

który podlega akceptacji Zarządu.

§ 22

Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków,

 2. określenie szczegółowych kierunków działania,

 3. ustalenie budżetu i preliminarzy,

 4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

 5. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia majątku nieruchomego i ruchomego,

 6. powoływanie komisji, zespołów oraz określanie ich zadań,

 7. zwoływanie walnego zebrania członków,

 8. organizowanie i prowadzenie działalności odpłatnej pożytku publicznego,

 9. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, skreślanie),

 10. prowadzenie dokumentacji członkowskiej,

 11. wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia,
 12. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
 13. powoływanie oddziałów terenowych i jednostek organizacyjnych
 14. uchwalenie regulaminu wynagradzania pracowników.

 15. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu

 16. ustalenie wysokości składek członkowskich, ulg oraz zwolnień od tych składek.

Komisja Rewizyjna

§23

 1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli i nadzoru nad jego działalnością, nie podlegającą Zarządowi Stowarzyszenia. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym: przewodniczącego, jego zastępcy oraz sekretarza.

 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

  1. nie mogą być członkami Zarządu Stowarzyszenia ani pozostawać z jego członkami w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

  2. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej.

§24

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należą:

  1. kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,

  2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i lustracji,

  3. prawo żądania zwoływania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków

w razie stwierdzenia nie wywiązania się przez zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania zebrania, (posiedzenia) Zarządu,

  1. zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie ustalonym statutem,

  2. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie

( lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia,

  1. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§25

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

 2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez siebie.

 §26

W przypadkach określonych w § 24 Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania,

a zebranie (posiedzenie) Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

 Rozdział V

Majątek i fundusze

 §27

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

 §28

 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

 1. składki członkowskie,

 2. dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w używaniu Stowarzyszenia,

 3. dotacje i subwencje,

 4. darowizny, zapisy i spadki,

 5. wpływy z działalności statutowej,

 6. środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne.

 1. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na to konto.

 2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki wg zasad określonych przez Zarząd w ciągu 2 tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§29

 1. Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie spraw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa.

 2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa, wiceprezesa lub sekretarza.

 3. Zarząd może upoważnić Dyrektora Biura Stowarzyszenia do podpisu niektórych pism i dokumentów.

Rozdział VI

Struktura organizacyjna Filii Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Władze Filii Postanowienia ogólne.

§30

Filie Uniwersytetu Trzeciego Wieku powołuje Walne Zebranie Członków UTW

w Gorzowie Wlkp. na wniosek co najmniej 5 osób deklarujących przystąpienie

do Stowarzyszenia lub będących juz jego członami.

§31

Filia Uniwersytetu działa zgodnie ze statutem UTW w Gorzowie Wlkp.

 §32

Siedzibą Filii jest miasto lub gmina albo inna miejscowość na terenie gminy,

a obszarem działania jest miasto i gmina.

§33

Członkostwo reguluje statut Stowarzyszenia UTW.

 §34

Zadaniem Filii UTW jest:

-stymulowanie rozwoju osobowego oraz sprawności intelektualnej i fizycznej,

-aktywizacja osób chętnych do uczestniczenia w pracach Uniwersytetu,

-upowszechnianie praktyk gerontologicznych.

§35

Władze Filii UTW

Władzami filii są:

-Walne Zebranie Członków,

-Zarząd,

-Komisja Rewizyjna

§36

Kadencja władz Filii trwa 3 lata.

Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.

Walne Zebranie Członków w drugim terminie może się odbyć bez względu na ilość osób.

Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest co roku.

 §37

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

-wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

-uchwalanie kierunków działalności Filii,

-zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

-uchwalania planów rocznych pracy i budżetu,

-wybór delegatów na Walne Zebranie Członków UTW w Gorzowie Wlkp., w ilości 1 delegat na 10 członków,

-podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zebrania.

§38

Zarząd Filii UTW.

Zarząd składa się z 5 członków i pełni rolę władzy wykonawczej.

Do kompetencji członków Zarządu należy:

-wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,

-przyjmowanie i skreślanie członków, zwoływanie walnych zebrań,

-zarządzanie funduszami Filii,

-prowadzenie ewidencji członków w oparciu o ankiety, przyjmowanie i ewidencja składek od członków i wpisowego.

§39

Komisja Rewizyjna.

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

-prowadzenie okresowych kontroli działalności Zarządu,

-składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu,

-wnioskowanie o udzielenie absolutorium Zarządowi.

§40

Majątek Filii UTW.

Majątek Filii UTW jest w dyspozycji Władz Statutowych Stowarzyszenia UTW w Gorzowie Wlkp.

Władze Filii UTW dysponują środkami pochodzącymi z:

-składek członkowskich członków Filii UTW

-dotacji, subwencji, darowizn i innych źródeł.

§41

Sprawy nie ujęte w strukturze organizacyjnej Filii reguluje Statut Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gorzowie Wlkp.

Rozdział VII

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia.

§42

  1. Uchwalanie statutu lub jego zmiana oraz podjęte uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości głosów – 2/3, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

  2. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków. Do zawiadomienia określonego w § 18 ust. 3 należy załączyć projekt stosownych uchwał.

  3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

  4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami).

Rozdział VII

Przepisy przejściowe

§43

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia sądu rejestrowego

Statut uchwalony został w dniu 25.01.2004 roku

Zmiany nastąpiły:

   1. 01.03.2004 (rejestracja w KRS 09.04.2004)

   2. 16.06.2011 (rejestracja w KRS 30.09.2011)

   3. 30.06.2014 (rejestracja w KRS 31.12.2014)