Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku

Obrady Walnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gorzowie Wlkp. w dniu 6 kwietnia 2018 roku

 

Obrady Walnego Zebrania Delegatów UTW w Gorzowie Wlkp. otworzył prezes Czesław Ganda. Zgodnie z regulaminem zatwierdzono prawomocność obrad do podejmowania uchwał i decyzji oraz zatwierdzono Prezydium w składzie:

 

    • ◦ przewodniczący – Władysław Żelazowski
    • ◦ z – ca przewodniczącego – Ingrid Domagała
              ◦ sekretarz – Krystyna Kotek

 


Panie Alicja Bielawska i Jadwiga Chęcińska – Pawlikowska wyraziły zgodę na protokołowanie całości obrad.


W Komisji Mandatowej zasiedli Alicja Markowska i Bronisław Sikorski. Wnioski i uchwały zgłaszane z sali odnotowali członkowie Komisji – Bogumiła Gruse i Elżbieta Białecka.


Kolejnym punktem obrad było sprawozdanie z działalności Zarządu UTW za rok akademicki 2017/18 złożone przez prezesa Czesława Gandę. Przedstawił zasadnicze zadanie publiczne obejmujące m. in.: pomoc społeczną, ochronę i promocję zdrowia, działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnej.


Drugim ważnym punktem spotkania była relacja rachunkowo – księgowa za rok 2017 złożona przez księgową Uniwersytetu Elżbietę Kuszpę. Pani Elżbieta poinformowała także zebranych o zakończeniu swojej pracy i przekazaniu obowiązków młodszej koleżance Sylwii Nowosad – Wielgos. Otrzymała gromkie brawa za swoją wieloletnią pracę.


W dalszym przebiegu obrad uczestnicy poznali działalność filii UTW w Strzelcach Krajeńskich przedstawionej przez prezes Zarządu Irenę Regulską. Sprawozdanie z działalności filii UTW w Kostrzynie nie zostało przedstawione ze względu na nieobecność p. Krystyny Budzińskiej.
Przewodniczący Prezydium przedstawiając porządek obrad zaproponował dodatkowe wystąpienie Prezesa Honorowego UTW p. Korbana, który poruszył temat związany ze swoją działalnością w Radzie Seniorów i Sejmiku Seniorów.
Sprawozdanie z rocznej działalności Komisji Rewizyjnej złożyła przewodnicząca Teresa Heluszka. Pracę Samorządu podsumował przewodniczący Roman Kasperski proponując podniesienie składki do 10 zł (po 5 zł za każdy semestr). W dalszej części obrad udzielono absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej. Zostały zatwierdzone nowe propozycje opłat za czesne i udział w poszczególnych sekcjach w kwotach od 10 do 20 zł za semestr.


Gościem Walnego Zebrania był Andrzej Jakubaszek – w-ce przewodniczący Gorzowskiej Rady Seniorów, który zapoznał słuchaczy z działalnością trzech zespołów roboczych: zdrowia i niepełnosprawności; sportu i kultury; spraw społecznych i komunikacji.
W dyskusji poruszono wiele tematów związanych z życiem Uniwersytetu, możliwością pozyskiwania funduszy na jego działalność oraz opieką nad seniorami w mieście. Po podsumowaniu wypowiedzi delegatów przez prezesa Czesława Gandę zatwierdzono w głosowaniu proponowane podwyżki.


Po głosowaniu uczestnicy obrad zostali poinformowani o przygotowaniach i programie Jubileuszu 25 lecia UTW, które odbędzie się 12 czerwca 2018 roku w Filharmonii Gorzowskiej i będzie połączone z oficjalnym zakończeniem roku akademickiego 2017/18. Sprawozdanie Uchwał i Wniosków przedstawiła Bogumiła Gruse.
Obrady zakończył przewodniczący Prezydium Władysław Żelazowski.

Tekst: Marta Kotowicz
Zdjęcia: Marta Kotowicz, Eugeniusz Jaszkul

 

powrót do strony głównej