Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku

Protokół z dnia 7 kwietnia 2022 roku

Protokół
z obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego
Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku
w Gorzowie Wlkp. z dnia 7 kwietnia 2022 roku

 

Obrady otworzył prezes Czesław Ganda, podziękował za przybycie i zaproponował na przewodniczącego zebrania kolegę – Edwarda Korbana, na zastępcę koleżankę – Wiesławę Popiel i na sekretarza/protokólanta – koleżankę Jolantę Żuchowską. Zgłoszone kandydatury zostały przyjęte jednogłośnie.
Prowadzenie Zebrania przejął Przewodniczący kolega Edward Korban i przystąpiono do wyboru komisji.
W skład Komisji Mandatowej zostali jednogłośnie wybrani:
– Przewodniczący – Hanna Żytkowska
– Sekretarz           – Irena Ochaj
– Członek             – Józef Wilkus

Komisja Mandatowa na podstawie list: delegatów i obecności stwierdziła, że na godzinę 10,00 w Walnym Zebraniu bierze udział 75 delegatów, co stanowi 52,4% ogólnej liczby delegatów i że Walne Zebranie Delegatów jest władne podejmować wiążące decyzje. Protokół komisji oraz lista delegatów w załączeniu.

W skład Komisji Uchwał i Wniosków jednogłośnie zostały wybrane:
– Przewodnicząca – Maria Dorna
– Sekretarz            – Bogumiła Gruse
– Członek              – Halina Śnieg

W skład Komisji Skrutacyjnej jednogłośnie zostały wybrane:
– Przewodnicząca – Halina Rodak
– Sekretarz            – Krystyna Piwosz
– Członek              – Wanda Śniady

Przewodniczący poddał pod głosowanie Porządek i Regulamin – oba dokumenty zostały przyjęte jednogłośnie.

Zgodnie z porządkiem obrad Prezes Stowarzyszenia UTW kolega Czesław Ganda przedstawił sprawozdanie merytoryczne z pracy Zarządu za rok akademicki 2021/2022. Sprawozdanie zostało złożone do prezydium i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Bezpośrednio po sprawozdaniu głos zabrały:

– kol. Wanda Majchrzak wyraziła niezadowolenie, że sprawozdanie zawiera informacje, które są ogólnie znane a za mało jest konkretów, niestety nie potrafiła sprecyzować czego to dotyczy. Po namyśle dodała, że wstęp sprawozdania powtarza się każdego roku. Prezes ripostował, ze są wśród delegatów osoby, które są po raz pierwszy delegatami i ich na pewno te informacje interesują.
– kol. Marta Kotowicz zgłosiła wniosek dla nowego zarządu, ażeby poddać analizie sens istnienia Sekcji: Turystyki i Kultury Sztuki i podjąć w to miejsce współpracę z Oddziałem Gorzowskim PTTK
– kol. Alicja Markowska apelowała o wcześniejsze rozpoczynanie zajęć- nie 1 października a 1 września, ostatecznie 15 ego.

Kolejnym punktem było przedstawienie Informacji Finansowo-Księgowej za rok obrachunkowy 2021, którego dokonała pani Sylwia Nowosad-Wielgos zatrudniona w stowarzyszeniu na stanowisku Kierownik biura – księgowa. Informacja stanowi załącznik do protokółu.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej działającej przy Stowarzyszeniu UTW przestawiła przewodnicząca koleżanka Teresa Heluszka. W podsumowaniu wnioskowała o zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok sprawozdawczy. Sprawozdanie dołączono do protokołu.
W dyskusji głos zabrały:
– kol. Elżbieta Krupa wnioskowała o zniesienie ograniczeń terminowych odnośnie opłat za zajęcia. Zagadnienie zostało potraktowane jako dotyczące prac nowego zarządu.
– kol. Halina Rodak apelowała o zniesienie ograniczeń w ilości dostępnych zajęć rehabilitacyjnych oraz o organizowanie turnusów rehabilitacyjnych nie późną jesienią – jak jest obecnie – a wiosną na początek sezonu turystycznego. Prezes Czesław Ganda wyjaśnił, że zajęcia w AWF cieszą się bardzo dużym powodzeniem i wprowadzone ograniczenie jest sprawiedliwe, a ponadto z obiektów uczelni korzystają studenci i to oni mają pierwszeństwo. W części dotyczącej organizacji turnusów rehabilitacyjnych odpowiedzi udzielił organizator i zobowiązał się do poszerzenia oferty.
– kol. Alicja Markowska apelowała do słuchaczy o wpłacanie 1% na rzecz stowarzyszenia albowiem na koncertach stanowiących podziękowanie dla darczyńców jest bardzo dużo uczestników, a wpłaty są bardzo małe. Propozycji jak to rozwiązać nie zgłosiła.

Następnie kol. Janina Antoszewska reprezentująca Filię w Strzelcach Krajeńskich zaproponowała, mając na uwadze upływający czas i fakt, że działalność w filii z grubsza jest zbliżona do tego co się dzieje w Gorzowie, że złoży sprawozdanie do prezydium, co skróci czas trwania zebrania – propozycja została przyjęta przez aklamację.
Pani Sylwia Nowosad-Wielgos poinformowała, że filia działająca w Kostrzynie n/Odrą uzyskała osobowość prawną i tym samym usamodzielniła się.

Przystąpiono do głosowań jawnych:
– sprawozdanie merytoryczne          – przyjęto przy dwóch głosach wstrzymujących się
– sprawozdanie finansowe               – przyjęto jednogłośnie
– sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – przyjęto jednogłośnie
– informacja o usamodzielnieniu się byłej filii z Kostrzyna n/Odrą – jako formalność- została przyjęta jednogłośnie.

Przystąpiono do głosowania jawnego dotyczącego udzielenia absolutorium Zarządowi:
– Prezes Zarządu – Czesław Ganda – udzielono przy 4 głosach wstrzymujących się
– Wiceprezes        – Zbigniew Radzioch – udzielono przy 1 głosie wstrzymującym się
– Skarbnik             – Jerzy Szymankiewicz – zmarł
– Sekretarz           – Halina Urban – udzielono przy 1 głosie wstrzymującym się
– Członek              – Waleria Waskunowicz – udzielono przy 2 głosach wstrzymujących się
– Członek              – Joanna Wojciechowicz – udzielono przy 1 głosie wstrzymującym się
– Członek              – Jarosław Kręgielski – udzielono przy 2 głosach wstrzymujących się
Następnie głosowano jawnie nad udzieleniem absolutorium Komisji Rewizyjnej
– Przewodnicząca – Teresa Heluszko – udzielono przy 1 głosie wstrzymującym się
– Zastępca – Ryszarda Łąka – udzielono jednogłośnie /nieobecna
– Członek – Janina Butrym – udzielono przy 1 głosie wstrzymującym się

Sprawozdanie z działalności Samorządu słuchaczy przedstawił Przewodniczący kol. Roman Kasperski i zostało ono przyjęte jednogłośnie.

Przystąpiono do wyboru nowego Zarządu.
Przewodniczący poinformował zebranych, że zgodnie ze statutem zarząd może liczyć 5-7 osób. Zapadła decyzja, że nadal będzie on liczył 7 osób. Zgłoszono następujących kandydatów: Czesław Ganda, Teresa Heluszka, Wanda Świderska, Halina Urban, Joanna Wojciechowicz, Bronisław Sikorski, Józef Wilkus, Stanisław Burba. Kolega Józef Skabardis zgłosił wniosek o zamknięcie listy, który został przyjęty większością głosów, przy 0 wstrzymujących się i 4 przeciw.
Komisji Rewizyjna zgodnie ze statutem winna liczyć 3 osoby. Zgłoszono następujących kandydatów: Jolanta Żuchowska, Halina Śnieg, Teresa Haranin, Maria Dolna. Zamknięcie listy zgłosił ponownie kol. Józef Skabardis, wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Po oddaniu głosów, osobno do każdej listy komisja udała się do osobnego pomieszczenia w celu ustalenia wyników głosowania.

Obecni przystąpili do kolejnej tury dyskusji. Kolejno głos zabierali:
– kol. Waleria Waskunowicz zgłosiła wniosek o poszerzenie oferty turystycznej poza dotychczasowe dwa biura, zaapelowała żeby kierować się rachunkiem ekonomicznym, a nie sentymentami wynikającymi z wieloletniej współpracy.
– kol. Marta Kotowicz zgłosiła wniosek o zmianę statutu odnośnie pracy zarządu do maksymalnie dwóch kadencji, a nie jak jest obecnie trzech kadencji i oczekiwała natychmiastowego głosowania. Ripostowała w tej sprawie kol. Zofia Matyjasz, która uświadomiła autorkę pomysłu, że jest to niemożliwe albowiem obowiązuje porządek zebrania i tylko w jego zakresie możemy decydować. Sprawy zmiany statutu można przygotować dopiero na następnym Walnym Zebraniu.
Wywiązała się dyskusja dotycząca potrzeby szukania nowej siedziby, w którą zaangażowani byli przedstawiciele ustępującego Zarządu: Waleria Waskunowicz, Halina Urban i Czesław Ganda. Ten ostatni wskazał, że plany odnośnie nowej siedziby utrudniała pandemia i obecnie sytuacja w Ukrainie. Poinformował, że były także plany zainstalowania zewnętrznej windy, ale też spaliły na panewce. Koleżanka Halina Urban, będąca członkiem Gorzowskiej Rady Seniorów poinformowała, że tematy związane z naszym uniwersytetem są ujęte w planach miasta, niestety barierą nie do pokonania jest brak środków.

Komisja Skrutacyjna ogłosiła wyniki wyborów do Zarządu. W głosowaniu brało udział 73 uprawnionych a głosów ważnych oddano 71. Poszczególni kandydaci uzyskali następującą ilość głosów:
Czesław Ganda               – 50 głosów
Teresa Heluszka             – 63 głosy
Wanda Świderska          – 59 głosów
Halina Urban                  – 55 głosów
Joanna Wojciechowicz  – 55 głosów
Bronisław Sikorski         – 61 głosów
Józef Wilgus                    – 59 głosów
Stanisław Burba             – 54 głosy
Komisja potwierdziła skład Zarządu, w którym nie znalazł się kol. Czesław Ganda.

Następnie Komisja Skrutacyjna ogłosiła wyniki wyborów do Komisji Rewizyjnej. W głosowaniu brało udział 73 uprawnionych a głosów ważnych oddano 71. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą ilość głosów:
Halina Śnieg             – 51 głosów
Teresa Haranin        – 55 głosów
Jolanta Żuchowska  – 63 głosy
Maria Dolna              – 37 głosów
Komisja stwierdziła, że w składzie komisji nie znalazła się kol. Maria Dolna.

Nowo wybrani członkowie ukonstytuowali się następująco:
Halina Urban – Prezes
Teresa Heluszka              – Wiceprezes
Wanda Świderska           – Sekretarz
Joanna Wojciechowicz   – Skarbnik
Józef Wielgus                  – Członek
Bronisław Sikorski         – Członek
Stanisław Burba             – Członek
o powyższym zebranych poinformował kol. Bronisław Sikorski.
Odnośnie Komisji Rewizyjnej
– Jolanta Żuchowska – Przewodnicząca
Halina Śnieg             – Zastępca
Teresa Haranin       – Sekretarz

Nowo wybrana Prezes kol. Halina Urban przedstawiła propozycje podwyższenia czesnego i opłat za udział w sekcjach. Uzasadnienie przedstawiła w sposób krótki i merytoryczny Kierownik Biura pani Sylwia Nowosad Wielgos. Propozycje zostały przyjęte przez zebranie.

Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków kol. Maria Dorna przedstawiła sprawozdanie zawierające wszystkie zgłoszone uchwały wcześniej głosowane, poddała pod głosowanie uchwałę o pokryciu straty w kwocie 49.451,09 wykazanej w wyniku finansowym z funduszu statutowego stowarzyszenia – uchwała została przyjęta jednogłośnie. Ponadto wskazała na obowiązek przyjęcia do realizacji wszystkich zgłoszonych wniosków.

Po wyczerpaniu programu zebrania kol. Edward Korban zakończył obrady.

Przewodniczący Zebrania    –    Edward Korban …………………………………………………..

Zastępca                                 –    Wiesława Popiel …………………………………………………..

Sekretarz/protokólant          –    Jolanta Żuchowska ………………………………………………

Protokół z dnia 7 kwietnia 2022 roku

 

powrót do strony głównej