Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku

Od stereotypów i uprzedzeń do poszanowania i tolerancji

Od stereotypów i uprzedzeń do poszanowania i tolerancji

Akademia im. Jakuba z Paradyża oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gorzowie Wlkp. organizują cykl wykładów dotyczących Romów. „Od stereotypów i uprzedzeń do poszanowania i tolerancji”.

Zajęcia odbywać się będą w Bibliotece Głównej im. Elizy Orzeszkowej ul. Chopina 52 AJP w Gorzowie Wlkp. w miesiącu maju br. W każdy piątek od godziny 10.00 .

W Polsce mieszkają cztery zasadnicze grupy Romów, które różnią się od siebie pochodzeniem, językiem, stopniem przywiązania do tradycji, a także stopniem zamożności. Na Ziemi Lubuskiej w największym stopniu reprezentowana jest grupa o silnych tradycjach koczowniczych określana jako Polska Roma. W wyniku przymusowej akcji osiedleńczej społeczności romskiej PRL Gorzów Wielkopolski oraz obszar obecnego Powiatu Gorzowskiego stał się największym skupiskiem Romów na Ziemi Lubuskiej. Mimo już wieloletniego sąsiedztwa Romów ze społecznością większościową, wiedza na temat społeczności romskiej jest wciąż powierzchowna, oparta na uprzedzeniach, mitach i stereotypach, nacechowanych wielością negatywnych treści. Niechęć do Romów od lat ilustrują wyniki badań opinii społecznej, które jednocześnie wskazują, że Romowie znajdują się na czele zbiorowości o najwyższym wskaźniku negatywnej oceny. Charakterystyczna jest niechęć do społeczności romskiej jako stojącej niżej w hierarchii społecznej i tolerowanej jedynie na zasadzie folkloru. Z powodu negatywnego stygmatyzowania, Romowie są grupą etniczną narażoną na dyskryminację i nietolerancję.

Kwestia budowania zaufania między Romami a nie- Romami na kluczowe znaczenie dla poprawy warunków życia i szans życiowych Romów. Brak elementarnej wiedzy na temat społeczności romskiej wśród różnych grup wiekowych jest poważna barierą w budowaniu pozytywnych relacji i wykazania zrozumienia dla odmienności kultury Romów. Zjawisko to znaczy sposób stwarzania bariery we wzajemnych relacjach i utrudnia proces integracji Romów.

Projekt zakłada wykonywanie społeczne pożytecznych działań przez uczestników warsztatów i wychodzi naprzeciw potrzebie seniorów do poznania wielokulturowości własnego otoczenia. Nie można przy tym zapomnieć , że seniorzy zazwyczaj posiadają wymierny wpływ na kształtowanie odpowiednich postaw w środowisku rodzinnym, przekazują młodemu pokoleniu wzorce tolerancji oraz uczą szacunku dla innych kultur.

Uczestnictwo w warsztatach pozwoli słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku poznać historie i kulturę Romów oraz wyzwania przed jaki współcześnie stoją Romowie.

Słuchacze UTW, którzy pragną nabyć kompetencję umożliwiającą funkcjonowanie w środowisku wielokulturowym winni złożyć swój aneks w sekretariacie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gorzowie Wlkp.

 

powrót do strony głównej