Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku

Regulamin Samorządu Słuchaczy

SAMORZĄDU SŁUCHACZY

UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

W GORZOWIE WLKP.

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

par. 1

 1. Na podstawie par.7 pkt.1 i 2 Statutu Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku Zarząd UTW inicjuje powołanie Samorządu Słuchaczy.
 2. Samorząd słuchaczy działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez siebie albo Walne Zebranie lub Zebranie Delegatów.
 3. Samorząd nie posiada osobowości prawnej.
 4. Samorząd słuchaczy jest wybierany na okres kadencji, która obowiązuje Zarząd (tj. trzy lata).
 5. Członkowie wybrani do Samorządu mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez trzy kadencje.
 6. W przypadku rezygnacji, wykluczenia lub śmierci członka Samorządu w trakcie trwania kadencji, skład Samorządu może być uzupełniony.

Rozdział II

Reprezentacja słuchaczy

par. 2

 1. Samorząd słuchaczy wybierają ze swego grona słuchacze w głosowaniu tajnym na walnym Zebraniu Delegatów albo na ogólnym zebraniu w obecności przedstawiciela Zarządu.
 2. Samorząd może składać się z co najmniej 4 i nie więcej niż 7 członków.
 3. Członkowie Samorządu wybierają spośród siebie przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.
 4. Członkiem Samorządu może być osoba, która jest pełnoprawnym słuchaczem UTW (opłaca czesne).
 5. Przewodniczący Samorządu koordynuje działalność Samorządu.
 6. Samorząd jest reprezentantem słuchaczy.
 7. Samorząd wspierają grupowe sekcje zainteresowań zgodnie z ustaleniami przewodniczącego.
 8. Na działalność samorządową ustala się składkę na dany rok akademicki, która jest obligatoryjna i rozliczana na koniec roku rozrachunkowego.
 9. Samorząd jest uprawniony do zmiany wysokości składki na działalność Samorządu.

 

Rozdział III

      Zadania Samorządu

par. 3

 1. Samorząd reprezentuje interesy i stanowisko słuchaczy.
 2. Podejmuje działania ułatwiające realizację potrzeb słuchaczy zgodnych ze Statutem Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
 3. Wnioskuje do Zarządu w sprawach zgłoszonych do słuchaczy.
 4. Współpracuje z Zarządem i Wolontariatem w sprawach wspólnie uzgodnionych.
 5. Organizuje imprezy integracyjne np. spotkania opłatkowe, Dzień Kobiet i inne.
 6. Wspiera Zarząd przy organizacji rozpoczęcia i zakończenia roku akademickiego
 7. Proponuje aktywne formy spędzania czasu wolnego.

 

 

Rozdział IV

Uprawnienia samorządu

par. 4

         Samorząd ma prawo do:

 • podejmowania i zatwierdzania uchwał dotyczących działalności Samorządu,
 • posługiwania się pieczątką o nazwie: Samorząd Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gorzowie Wlkp.,
 • korzystania z materiałów biurowych UTW oraz ze sprzętu elektronicznego,
 • zbierania składek na działalność Samorządu i na organizowane imprezy integracyjne.

         Prowadzi dokumentacje:

 • protokoły z zebrań,
 • rozliczenia z imprez,
 • dowody wpłacania składek,
 • sporządza sprawozdanie finansowe na koniec okresu rozrachunkowego,
 • inne dokumenty związane z działalnością Samorządu.

 

 

Rozdział V

  Prawa i obowiązki słuchacza

par.5

 1. Słuchacze UTW zorganizowani w ramach sekcji, mają prawo zgłaszania swoich wniosków organizacyjnych i programowych.
 2. Grupowa konsultuje sprawę z Samorządem, który załatwia lub przedstawia sprawę dla Zarządu.
 3. W sprawach kontrowersyjnych, Samorząd kieruje sprawę do Prezesa Zarządu.
 4. Słuchacze UTW wspierają inicjatywę Samorządu.
 5. W miarę możliwości włączają się aktywnie w organizowanie różnych form zajęć zgodnych z misją UTW.
 6. Słuchacze UTW mogą zgłaszać do Samorządu swoje propozycje i inicjatywy usprawniające działalność.
 7. Słuchacze mają obowiązek wnosić składkę na działalność Samorządu.

 

par.6

Regulamin Samorządu wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

powrót do strony głównej