Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku

Informacja w sprawie Walnego z dn. 2023.04.03

Informacja w sprawie Walnego Zebrania

Delegatów UTW z dnia 2023.04.03

Dnia 03.04. 2023 r. odbyło się roczne, zwyczajne, sprawozdawcze Walne Zebranie Delegatów za 2022 r.
Zebranie odbyło się w sali sesyjnej Urzędu Miasta Gorzów Wlkp. Rozpoczęło się w II terminie o godz. 11.15, bowiem w I terminie czyli o godz. 11.00 obecnych było mniej niż połowa Delegatów wybranych na obecną kadencję. W takiej sytuacji zgodnie z Statutem UTW Walne Zebranie jest władne do podejmowania uchwał w II terminie bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.
Walne Zebranie obradowało wg. przyjętego porządku obrad i zgodnie z przyjętym Regulaminem obrad. Zasadniczą podstawą prawną określającą kompetencje Walnego Zebrania i przebieg obrad wynika z Statutu Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Ze względu na sprawozdawczy charakter w/w Walnego najważniejszym punktem porządku obrad były: sprawozdania z działalności za 2022 r. wraz z informacją rachunkowo – księgową przedstawione przez przedstawicieli Zarządu UTW, Komisji Rewizyjnej, Samorząd UTW, pracowników biura oraz przedstawicieli Filii UTW w Strzelcach Krajeńskich.
Kolejnym istotnym punktem porządku obrad była dyskusja Delegatów w różnych sprawach, zmierzających do usprawnienia funkcjonowania Uniwersytetu.
Następnie podejmowane były uchwały przez Zebranie w sprawie przyjęcia w/w sprawozdań organów Uniwersytetu.
Wszystkie uchwały zostały podjęte większością głosów.
Walne Zebranie Delegatów UTW było protokołowane. Całość dokumentacji z obrad Zebrania wraz z protokółem została podpisana przez Prezydium Zebrania. A całość dokumentacji z Zebrania Walnego została złożona w biurze UTW.
Zgonie z §23 Regulaminu Obrad każdy członek Stowarzyszenia – UTW ma prawo przeglądania
protokołów Walnego Zebrania, które przechowywane są w siedzibie UTW.

Tekst: Zofia Matyasz
Zdjęcia: Marta Kotowicz

powrót do strony głównej