Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku

Obrady Walnego Zebrania

Obrady Walnego Zebrania Delegatów
Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w dniu 12 kwietnia 2019 roku

 

Otwarcia obrad, witając Delegatów, dokonał Prezes Zarządu UTW Czesław Ganda. Zgodnie ze Statutem i Regulaminem Obrad zatwierdzono prawomocność obrad do podejmowania decyzji i uchwał oraz zatwierdzono Prezydium.

z

Prezydium w składzie: (od lewej): sekretarz – Bogumiła Gruse; przewodniczący – Zbigniew Radzioch; z–ca przewodniczącego – Alina Markowska

Prezydium rozpoczęło prowadzenie obrad od wyboru i zatwierdzenia protokolantek, którymi zostały (od lewej) Bożena Gralewska-Kieżun, Zofia Matyasz

Przewodniczący prezydium przedstawił delegatom porządek obrad po czym  przystąpił do wyboru Komisji Mandatowej.

Jednogłośnie przyjęto kandydaturę(od lewej): Walentyny Kaczmarek, Haliny Spałek, Elżbiety Białeckiej

W skład Komisji Uchwał i Wniosków weszły trzy panie (od lewej) – Elżbieta Kućko, Ludwika Krawczyk, Lucyna Nowicka.

Na wniosek przewodniczącego prezydium Zbigniewa Radziocha Halina Spałek odczytała protokół ukonstytuowania się Komisji Mandatowej i przedstawiła uchwałę stwierdzającą ważność zwołania Walnego Zebrania Delegatów oraz zdolność do podejmowania uchwał.

 

 

 

Kolejnym, ósmym punktem obrad było wystąpienie Prezesa Czesława Gandy, który przedstawił „Sprawozdanie z pracy Zarządu Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gorzowie Wlkp. za rok akademicki 2018/2019”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacji finansowo-księgowej za rok budżetowy 2018 udzieliła zebranym księgowa Sylwia Nowosad-Wielgos. Sprawozdanie zostało przygotowane na piśmie i złożone do protokołu z obrad.

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Teresa Haluszka przedstawiła sprawozdanie z rocznej działalności tej Komisji za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2018r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dalszym przebiegu obrad uczestnicy wysłuchali sprawozdania z działalności filii UTW w Kostrzynie nad Odrą, przedstawionego przez Prezes Zarządu Teresę Bojanowską.

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

Relację za rok 2018 z działalności filii UTW w Strzelcach Krajeńskich złożyła Prezes Halina Świątkowska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pracę gorzowskiego Samorządu Słuchaczy UTW podsumował w-ce przewodniczący Józef Wilkus.

 

 

 

Według porządku Walnego Zebrania Delegatów w pkt. 14 przystąpiono do dyskusji dotyczącej spraw przedstawionych we wszystkich sprawozdaniach, w tym sprawozdaniach finansowych. Członkowie prezydium zachęcali słuchaczy do prezentowania swoich opinii czy wątpliwości, gdyż jest to okazja by porozmawiać i wyjaśnić nurtujące problemy. W dyskusji głos zabrali: Halina Spałek, Marta Kotowicz, Wanda Marecka, Ewa Wojciechowska, Anna Marczewska, Mirosława Jędraszczak.
W dalszej części obrad delegaci poprzez głosowanie udzielili absolutorium Zarządowi UTW i Komisji Rewizyjnej oraz zatwierdzili przedstawione sprawozdania.

Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków ogłosiła Lucyna Nowicka. Przyjęto wnioski na podstawie uchwały tej Komisji:
– zobowiązanie słuchaczy do regularnego wpłacania składek Samorządu Słuchaczy,
– aktywne uczestnictwo w płaceniu 1% podatku na rzecz UTW,
– aktywne uczestnictwo słuchaczy w przekazywaniu informacji wizualnej (zdjęcia) i tekstowej do Zespołu Redakcyjnego strony internatowej UTW o bieżących wydarzeniach ogólnouniwersyteckich i w sekcjach UTW.
Na zakończenie obrad Prezes Czesław Ganda poinformował delegatów walnego Zebrania o uzyskaniu przez UTW dofinansowania działalności z programu ASSO przyznanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i polityki Socjalnej na konkretnie zaplanowane działania określone we wniosku aplikacyjnym. Nasz Uniwersytet znalazł się w gronie nielicznych, dofinansowanych uczelni dla seniorów.
Za obecność i udział w dyskusji podziękowania złożył Czesław Ganda Zbigniew Radzioch.
Obrady zamknął przewodniczący prezydium Zbigniew Radzioch.

Tekst: Marta Kotowicz
Zdjęcia: Marta Kotowicz, Barbara Krupecka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powrót do strony głównej