Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku

Obywatelski Parlament Seniorów

Obywatelski Parlament Seniorów

 

sejm

Gorzów Wlkp., 05.10.2015
Dnia 1 października 2015 r. w Sejmie RP odbyło się Inauguracyjne Posiedzenie Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. W tym bardzo ważnym wydarzeniu dla środowiska senioralnego kraju wzięli udział przedstawiciele uniwersytetów trzeciego wieku, Polskiego Związku Emerytów i Rencistów i Inwalidów oraz przedstawiciele gminnych rad seniorów. Posiedzenie odbyło się w sali plenarnej Sejmu RP. Delegaci wyżej wymienionych krajowych instytucji wypełnili całą salę Sejmu. Było nas około 460 osób. Inauguracyjny w tym ważnym dniu Obywatelski Parlament Seniorów jest ważnym etapem tworzenia apolitycznego, neutralnego, religijnie i światopoglądowo ogólnopolskiego przedstawicielstwa osób starszych, reprezentującego ich interesy, współpracującego z władzami publicznymi w tworzeniu i monitorowaniu realizacji polityki senioralnej. OPS jest społeczną inicjatywą i wpisuje się w realizację projektu „Rozwój aktywności obywatelskiej osób starszych” określonego w „Założeniach Długofalowej Polityki Senioralnej Rządu na lata 2014-2020”. W pierwszym posiedzeniu tego ważnego organu społecznego udział wzięli przedstawiciele najważniejszych władz Państwa w osobach:
– Marszałek Sejmu Małgorzata Kidwa-Błońska,
– Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz,
– Prezes Rady Ministrów Ewa Kopacz,
– Wiceprezes Rady Ministrów Janusz Piechociński,
– Ministrowie wielu resortów,
– duża grupa Posłów i Senatorów.
Obrady bardzo uroczyście z zachowaniem ceremoniału obrad Sejmu otworzyła Marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska, która przekazała dalsze prowadzenie obrad posłowi Michałowi Szczerbie, Przewodniczącemu Komisji Polityki Senioralnej Sejmu RP. Wysłuchaliśmy wystąpień kolejno:
– Prezesa Rady Ministrów Ewy Kopacz,
– Ministra Zdrowia Profesora Mariana Zembali,
– Ministra Pracy i Polityki Społcznej Władysława Kosiniak-Kamysza.
Następnie w dyskusji głos zabrali:
– Przewodnicząca Zarządu Głównego Polskiego Związku Emerytów i Rencistów Elżbieta Ostrowska,
– Prezes Koalicji na rzecz Niesamodzielnych Elżbieta Szwałkiewicz,
– Prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW Wiesława Barczyk,
– Przedstawiciel Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur Antoni Furtok.
Na zakończenie obrad plenarnych głos zabrał w formie podsumowania prof. Janusz Szymborski ekspert Fundacji „OPUTW”. Kolejno zebrani podjęli uchwałę, w której przyjęto ważne dokmunety takie jak:
– Regulamin Obywatelskiego Parlamentu Seniorów,
– Deklarację Integracyjnej Sesji OPS „Seniorzy i Przyszłość Polski” oraz inne ważne dokumenty.
Pierwszymi delegatami-uczestnikami tak jak wcześniej stwierdzono byli zgłoszeni w formie pisemnej przedstawiciele środowisk, które przygotowały obrady. Wszyscy delegaci, którzy zadeklarowali chęć pracy w OPS złożyli pisemne potwierdzenie swojej woli. Członkowie tworzonego OPS złożyli uroczyście ślubowanie i podpisali stosowne dokumenty. Parlamentarzyści Seniorzy wybrali w formie tajnego głosowania (wykorzystano techniczne możliwości Sejmu) władze OPS. Pierwszym przewodniczącym Obywatelskiego Parlamentu Seniorów została Krystyna Lewkowicz, która kieruje Ogólnopolskim Porozumieniem UTW w Warszawie. Uczestnicy-parlamentarzyści powołali trzy komisje problemowe:
– Komisję do spraw organizacyjno-prawnych
– Komisję do spraw strategii, budżetu i finansów
– Komisję do spraw informacji, promocji i kontaktów z otoczeniem.
Komisje odbyły pierwsze posiedzenia i wybrały swoje władze. Tak powołano pierwszy w środowisku ludzi starszych Obywatelski Parlament Seniorów, który będzie działał dla ludzi tego środowiska. Sejm RP przygotował bardzo dobre warunki do przeprowadzenia obrad. Kadencja pierwszego Obywatelskiego Parlamentu Seniorów trwać będzie jeden rok. Przedstawicielem gorzowskiego UTW w OPS został Edward Korban – Honorowy Prezes UTW.
Tekst: Edward Korban
powrót do strony głównej