Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku

Sprawozdanie za rok akademicki 2020/2021

Sprawozdanie merytoryczne z pracy Zarządu Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gorzowie Wielkopolskim za rok akademicki 2020/2021 przedłożone za Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Delegatów
w dniu 16.09.2021

Szanowne Koleżanki i Koledzy
Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gorzowie Wlkp. zwołaliśmy w związku z:
1. sytuacją epidemiologiczną- covid 19.
Pandemia koronawirusa nakłada na nas obowiązek przestrzegania zaleceń sanitarnych w instytucjach i organizacjach pozarządowych zajmujących się kształceniem ustawicznym.
2. terminowym rozliczeniem grantów i dotacji otrzymanych w 2020 roku.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku
w Gorzowie Wlkp. Przedkładam sprawozdanie z działalności w roku akademickim 2020/2021
Natomiast sprawozdanie finansowe, które dzisiaj przyjmujemy do oceny
i zatwierdzenia, zgodnie z przepisami finansowymi obejmuje rok 2020
tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.

Sprawy organizacyjno -prawne

Nasz Uniwersytet jest organizacją pozarządową typu non-profit wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000171875. Posiadamy status organizacji pożytku publicznego. Status ten osiągnęliśmy już w pierwszym roku działania ustawy sejmowej z dnia 24 kwietnia 2003r. Ta ustawa daje naszej organizacji duże uprawnienia, ale równocześnie nakłada bardzo ważne, wręcz prestiżowe obowiązki. Strefa zadań publicznych zawartych
w cytowanej ustawie obejmuje bardzo szeroki katalog zadań, m.in.:

1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
2. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
3. ochrony i promocji zdrowia,
4. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
5. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
6. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
7. nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
8. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
9. upowszechniania i ochrony praw konsumentów,
10. upowszechniania i ochrony wolności praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
11. promocji i organizacji wolontariatu,
12. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy miedzy społeczeństwami.

Z katalogu dwudziestu czterech obszarów działań wymienionych
w ustawie, większość znajduje się w naszym statucie i określa normy prawne naszego funkcjonowania. Przypominam to celowo bowiem Walne Zebranie Delegatów jest, najwyższą władzą Stowarzyszenia i musimy mieć pełną świadomość naszych praw i obowiązków. Ważnym obowiązkiem Walnego Zebrania jest ocena pracy Stowarzyszenia, w tym jego organów statutowych. Rozpocznę od przybliżenia działań tych właśnie organów statutowych naszego Uniwersytetu.

Zarząd
Na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo- Wyborczym w dniu 31 marca 2017 wybrano nowy Zarząd, który ukonstytuował się w następującym składzie:
Czesław Ganda- prezes, Zbigniew Radzioch– wiceprezes,
Jerzy Szymankiewicz- skarbnik, Halina Urban- sekretarz,
Joanna Wojciechowicz- członek, Waleria Waskunowicz- członek,
Jarosław Kręgielski- członek

Wybrano także Komisję Rewizyjną, którą stanowią koleżanki:
Teresa Heluszka- przewodnicząca, Ryszarda Łąka- członek, Janina Butrym- członek.
Praca uniwersytetu byłaby niemożliwa lub przynajmniej bardzo uboga bez
Samorządu Słuchaczy, który tworzą: Roman Kasperski- przewodniczący, Józef Wilkus- z-ca przewodniczącego, Janina Dolna- skarbnik, Zofia Matyasz- sekretarz, Teresa Filipczuk- członek, Regina Ławrynowicz- członek, Irena Łabowicz- członek, Czesław Zdebiak- członek.

Składając sprawozdanie z pracy Zarządu pragnę podkreślić wkład wnoszony przez wolontariat UTW. Jego rola w uwrażliwianiu na potrzeby drugiego człowieka jest bezcenna. Praca Wolontariatu wykracza poza nasz Uniwersytet i jest widoczna oraz doceniana w mieście, a także w regionie. Grupą osób niosących bezinteresowne wsparcie i pomoc kieruje nasza koleżanka Jolanta Żuchowska.

Moim obowiązkiem jest złożenie sprawozdania z pracy Zarządu Stowarzyszenia, ale korzystając z okazji pragnę podziękować serdecznie wszystkim koleżankom i kolegom, którzy aktywnie działają w Zarządzie, Komisji Rewizyjnej, Samorządzie i Wolontariacie oraz Zarządzie filii UTW w Kostrzynie i Strzelcach Kraj. Wasze osiągnięcia będą się przekładać na aktywność całej społeczności akademickiej. Pragnę także podziękować Prezesowi Honorowemu za wspomaganie naszych działań statutowych.
Oddzielne podziękowania kieruje do pracowników biura, którzy z dużym zaangażowaniem i skrupulatnością prowadzą księgowość i administrację UTW.
Zarząd pracuje zespołowo i odbywa ostatnio podczas pandemii raz w miesiącu zebrania statutowe. Tematykę zebrań stanowią najważniejsze problemy Stowarzyszenia, czyli codzienne funkcjonowanie UTW. Nasza praca ma charakter otwarty, jest dobrze znana tym wszystkich słuchaczom, których to interesuje. Decyzje Zarządu są podawane w formie komunikatów, i umieszczane na tablicy ogłoszeń w holu głównym budynku, a także na stronie internetowej.
W związku z tym nie muszę szczegółowo omawiać wszystkich zadań realizowanych przez Zarząd. Dodam tylko, że obecnie w Gorzowie Wlkp. skupiamy 356 słuchaczy, filii UTW w Strzelcach Krajeńskich 60 osób,
w Kostrzynie 80 osób co daje łącznie 496 studentów: w roku akademickim 2021/2022.

Praca edukacyjna – program kształcenia i samokształcenia

Wydłużanie się życia ludzkiego, choć nie oznacza zwycięstwa człowieka w walce z naturą, to jednak niesie ze sobą całkiem nowe doświadczenie, które jest udziałem osób przekraczających 60-ty rok życia. Doświadczenie to może być ubogie, wypełnione nostalgią, tęsknotą za minionymi latami młodości i zanurzone w goryczy oraz rozpamiętywaniu. Coraz częściej jednak ludzie starsi odchodzą od negatywnego modelu przeżywania późnej dorosłości wybierając świadomie rozważną
i zróżnicowaną aktywność.
Począwszy od lat 70-tych XX wieku polem takiej aktywności stają się coraz częściej Uniwersytety Trzeciego Wieku. Fenomen Uniwersytetu Trzeciego Wieku zdaje się dziś świecić mocnym blaskiem jako instytucja, która sprzyja ludziom pragnącym uczynić ze swej starości rzecz pożyteczną, ważną a nawet piękną.
Piękno okresu późnej dorosłości wyrasta z chęci życia aktywnego
i potrzeby realizowania marzeń, które nie miały warunków urzeczywistnienia we wcześniejszych okresach.
Taką twórczą emanację człowieczeństwa w jego dojrzałym kształcie w Gorzowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku realizujemy poprzez kształcenie ustawiczne w sekcjach i grupach problemowych.
Kształcenie odbywa się w 37 grupach skupionych w 21 sekcjach.
Profesor Halina Szwarc zdefiniowała cel i potrzebę systemu kształcenia ustawicznego osób starszych oraz określiła rolę Uniwersytetów Trzeciego Wieku stwierdzając – „Życie to nie długie wakacje, lecz ciągła nauka. To kim jesteśmy, jest ważniejsze od tego, co robimy
i co posiadamy.”
Mogę więc stwierdzić, że nasz uniwersytet jest miejscem zdobywania wiedzy z wielu dziedzin. Praca w sekcjach odbywa się
w stałych i obowiązujących przez cały rok dniach i godzinach.
Przez wszystkie dotychczasowe lata pozyskaliśmy do współpracy znakomitą kadrę wykładowców. Dzięki temu zajęcia są na wysokim poziomie. Realizujemy w ten sposób piękną ideę uniwersytecką, która łączy studentów z profesorami i tworzy znakomicie zintegrowaną społeczność akademicką. Staliśmy się dzięki temu organizacją pracującą od poniedziałku do soboty w określonym rytmie czasowym. Ponadto
w soboty i niedziele realizujemy cykl zajęć sportowo-rekreacyjnych, wycieczki krajowe, zagraniczne, prezentacje, spektakle teatralne, operowe
i koncerty. Tworzymy warunki do twórczej pracy przez cały tydzień.

Pragnę w tym miejscu przypomnieć sekcje, które prowadzimy.

1. Hydroterapia
2. Gimnastyka rehabilitacyjna
3. Joga
4. Taniec terapeutyczny ( od X 2021)
5. Gimnastyka na wolnym powietrzu
6. Zumba Gold
7. Język angielski
8. Chór „Uniwerek”
9. Edukacja muzyczna
10. Historia sztuki
11. Sekcja plastyki
12. Rozmowy o książkach
13. Turystyka
14. Konsultacje informatyczne
15. Brydż sportowy
16. Wykłady z medycyny i psychologii
17. Sekcja fotografii
18. Zespół wokalny
19. Taniec towarzyski
20. Tenis stołowy
21. Aromaterapia (od X 2021)

W okresie sprawozdawczym  zajęcia były zawieszone, jednak we wrześniu i październiku 2020 pewne imprezy zrealizowaliśmy:

  • 03.2021 w Galerii u TERRY w Zielonej Górze otwarcie wystawy pt. „ Malarstwo w wielu odsłonach”, gdzie swoje prace prezentowali słuchacze UTW w Zielonej Górze.
  • 03-11.09.2020- warsztaty plastyczne w Pobierowie
  • listopad 2020- w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim ul. Dekerta w Gorzowie Wlkp. wystawa sekcji fotografii gorzowskiego UTW pt. „Drzewa widziane inaczej”
  • 10.2020- inauguracja roku akademickiego w siedzibie UTW
  • 03-17.10.2020- odbył się turnus rehabilitacyjny w Międzywodziu
  • 17-24.10.2020- warsztaty chóru „Uniwerek” w Mrzeżynie
  • Grudzień 2020- wystawa malarstwa sekcji plastyki gorzowskiego UTW w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. na oddziale radioterapii.

Trzeba podkreślić doskonałą współpracę z Wydziałem Zamiejscowym Kultury Fizycznej, który zapewnia kadrę naukową
na wykłady z medycyny i psychologii oraz użycza pomieszczeń na zajęcia
z gimnastyki rehabilitacyjnej.
Akademia im. Jakuba z Paradyża oddaje nam do dyspozycji swoją pracownie informatyczną i wykładowcę. Współpracujemy także
z Miejskim Centrum Kultury, Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną im. Zbigniewa Herberta, Robotniczym Stowarzyszeniem Twórców Kultury, Muzeum Lubuskim im. Jana Dekerta, Miejskim Ośrodkiem Sztuki, Teatrem im. Juliusza Osterwy, Centrum Edukacji Artystycznej Filharmonia Gorzowska, Młodzieżowym Domem Kultury, Wydziałem Kultury i Sportu UM Gorzowa Wlkp., Związkiem Literatów Polskich Oddział w Gorzowie Wlkp. i Warszawie, Centrum Przyrodniczym w Zielonej Górze, Szkołą Muzyczną I-go Stopnia. Współpracujemy także z Uniwersytetami Trzeciego Wieku w Witnicy, Bogdańcu, Międzyrzeczu oraz Zielonogórskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku.
W 2020 roku wsparcia finansowego udzielił Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. oraz Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie. W związku z ogłoszeniem pandemii covid-19 nie mogliśmy zrealizować w pełni naszych zamierzeń, stąd też część otrzymanych dotacji musieliśmy pod koniec roku 2020 zwrócić darczyńcom.
W najbliższym okresie organizujemy:
• 16-21.09.2021- plener malarski w Pobierowie
• 01-05.10.2021- wyjazd integracyjny do Goszczanowa
• 16-30.10.2021- turnus rehabilitacyjny w Międzywodziu
• 16.10.2021- V Lubuski Turniej Brydża Sportowego pod patronatem Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. Jacka Wójcickiego
• 14-18.11.2021- Długie- warsztaty pod hasłem „Aby trudne stało się łatwym”

Dzięki uruchomionej w 2014 roku stronie internetowej http://www.utw-gorzow.pl/, możemy zaprezentować nasze działania z różnych sekcji, wyjazdów, wycieczek, wykładów, spotkań, wernisaży, pracy wolontariatu, koncertów chóru oraz spotkań z zaprzyjaźnionymi organizacjami partnerskimi. Strona ta jest jednocześnie naszą wizytówką przeglądaną przez studentów UTW w Gorzowie Wlkp. jak i słuchaczy innych uniwersytetów w kraju, a także odwiedzana jest przez internautóww Polsce, jak i poza granicami.

Na zakończenie pragnę przytoczyć Credo Uniwersytetów Trzeciego Wieku: „Sposób spędzania jesieni życia, jego jakość zależy wyłącznie od nas samych, od naszej aktywności, pozytywnego nastawienia, woli bycia potrzebnym.
Nie wybierajmy zatem starości.
Wybierajmy festiwal radości, wiosnę jesienią, spełniajmy marzenia”.

W imieniu Zarządu
Czesław Ganda
Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gorzowie Wlkp.

 

 

powrót do strony głównej