Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku

Sprawozdanie za rok akademicki 2018/2019

Sprawozdanie merytoryczne z pracy Zarządu Stowarzyszenia

Uniwersytetu Trzeciego Wieku

w Gorzowie Wielkopolskim za rok akademicki 2018/2019

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku
w Gorzowie Wlkp. przedkładam sprawozdanie z działalności w roku akademickim 2018/2019.

Natomiast sprawozdanie finansowe, które dzisiaj przyjmujemy do oceny i zatwierdzenia, zgodnie z przepisami finansowymi obejmuje rok 2018 tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.

z przepisami finansowymi obejmuje rok 2018 tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.

Sprawy organizacyjno -prawne

Nasz Uniwersytet jest organizacją pozarządową typu non-profit wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000171875. Posiadamy status organizacji pożytku publicznego. Status ten osiągnęliśmy już w pierwszym roku działania ustawy sejmowej z dnia 24 kwietnia 2003r. Ta ustawa daje naszej organizacji duże uprawnienia, ale równocześnie nakłada bardzo ważne, wręcz prestiżowe obowiązki. Strefa zadań publicznych zawartych w cytowanej ustawie obejmuje bardzo szeroki katalog zadań, m.in.:

1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
2. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
3. ochrony i promocji zdrowia,
4. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
5. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
6. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
7. nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
8. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
9. upowszechniania i ochrony praw konsumentów,
10. upowszechniania i ochrony wolności praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
11. promocji i organizacji wolontariatu,
12. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Z katalogu dwudziestu czterech obszarów działań wymienionych
w ustawie, większość znajduje się w naszym statucie i określa normy prawne naszego funkcjonowania. Przypominam to celowo, bowiem Walne Zebranie Delegatów jest, najwyższą władzą Stowarzyszenia i musimy mieć pełną świadomość naszych praw i obowiązków. Ważnym obowiązkiem Walnego Zebrania jest ocena pracy Stowarzyszenia, w tym jego organów statutowych. Rozpocznę od przybliżenia działań tych właśnie organów statutowych naszego Uniwersytetu.

Zarząd
Na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym w dniu 31 marca 2017 wybrano nowy Zarząd, który ukonstytuował się w następującym składzie:
Czesław Ganda-prezes, Zbigniew Radzioch-wiceprezes,
Jerzy Szymankiewicz-skarbnik, Halina Urban-sekretarz,
Joanna Wojciechowicz-członek, Waleria Waskunowicz-członek,
Jarosław Kręgielski-członek.

Wybrano także Komisję Rewizyjną, którą stanowią koleżanki:
Teresa Heluszka-przewodnicząca, Ryszarda Łąka-członek, Janina Butrym-członek.
Praca uniwersytetu byłaby niemożliwa lub przynajmniej bardzo uboga bez Samorządu Słuchaczy, który tworzą: Roman Kasperski-przewodniczący, Józef Wilkus-z-ca przewodniczącego, Janina Dolna- skarbnik, Zofia Matyasz-sekretarz, Teresa Filipczuk-członek, Regina Ławrynowicz-członek, Irena Łabowicz-członek, Czesław Zdebiak-członek.

Składając sprawozdanie z pracy Zarządu pragnę podkreślić wkład wnoszony przez wolontariat UTW. Jego rola w uwrażliwianiu na potrzeby drugiego człowieka jest bezcenna. Praca Wolontariatu wykracza poza nasz Uniwersytet i jest widoczna oraz doceniana w mieście, a także w regionie. Grupą osób niosących bezinteresowne wsparcie i pomoc kieruje nasza koleżanka Jolanta Żuchowska.

Moim obowiązkiem jest złożenie sprawozdania z pracy Zarządu Stowarzyszenia, ale korzystając z okazji pragnę podziękować serdecznie wszystkim koleżankom i kolegom, którzy aktywnie działają w Zarządzie, Komisji Rewizyjnej, Samorządzie i Wolontariacie oraz Zarządzie filii UTW w Kostrzynie i Strzelcach Krajeńskich. Wasze osiągnięcia będą się przekładać na aktywność całej społeczności akademickiej. Pragnę także podziękować Prezesowi Honorowemu za wspomaganie naszych działań statutowych.
Oddzielne podziękowania kieruje do pracowników biura, którzy z dużym zaangażowaniem i skrupulatnością prowadzą księgowość i administrację UTW.

Mam nadzieję, iż w najbliższej przyszłości osiągniemy taki status,
że hasło „Mój Uniwersytet dba o mój rozwój, ja dbam o rozwój mojego Uniwersytetu” będzie przez wszystkich rozumiane i realizowane. Zarząd pracuje zespołowo i odbywa dwa razy w miesiącu zebrania statutowe. Tematykę zebrań stanowią najważniejsze problemy Stowarzyszenia, czyli codzienne funkcjonowanie UTW. Nasza praca ma charakter otwarty, jest dobrze znana tym wszystkich słuchaczom, których to interesuje. Decyzje Zarządu są podawane w formie komunikatów i umieszczane na tablicy ogłoszeń w holu głównym budynku, a także na stronie internetowej.
W związku z tym nie muszę szczegółowo omawiać wszystkich zadań realizowanych przez Zarząd. Dodam tylko, że obecnie w Gorzowie Wlkp. skupiamy 651 słuchaczy, w filii UTW w Strzelcach Krajeńskich 70 osób, w Kostrzynie 111 osób, co daje łącznie 832 studentów w roku akademickim 2018/2019.

Praca edukacyjna –  program kształcenia i samokształcenia

Wydłużanie się życia ludzkiego, choć nie oznacza zwycięstwa człowieka w walce z naturą, to jednak niesie ze sobą całkiem nowe doświadczenie, które jest udziałem osób przekraczających 60-ty rok życia. Doświadczenie to może być ubogie, wypełnione nostalgią, tęsknotą za minionymi latami młodości i zanurzone w goryczy oraz rozpamiętywaniu. Coraz częściej jednak ludzie starsi odchodzą od negatywnego modelu przeżywania późnej dorosłości wybierając świadomie rozważną i zróżnicowaną aktywność.
Począwszy od lat 70-tych XX wieku polem takiej aktywności stają się coraz częściej Uniwersytety Trzeciego Wieku. Fenomen Uniwersytetu Trzeciego Wieku zdaje się dziś świecić mocnym blaskiem jako instytucja, która sprzyja ludziom pragnącym uczynić ze swej starości rzecz pożyteczną, ważną a nawet piękną. Piękno okresu późnej dorosłości wyrasta z chęci życia aktywnego i potrzeby realizowania marzeń, które nie miały warunków urzeczywistnienia we wcześniejszych okresach.
Taką twórczą emanację człowieczeństwa w jego dojrzałym kształcie w Gorzowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku realizujemy poprzez kształcenie ustawiczne w sekcjach i grupach problemowych.
Kształcenie odbywa się w 56 grupach skupionych w 26 sekcjach.
Profesor Halina Szwarc zdefiniowała cel i potrzebę systemu kształcenia ustawicznego osób starszych oraz określiła rolę Uniwersytetów Trzeciego Wieku stwierdzając – „Życie to nie długie wakacje, lecz ciągła nauka. To kim jesteśmy, jest ważniejsze od tego, co robimy i co posiadamy.”
Mogę więc stwierdzić, że nasz uniwersytet jest miejscem zdobywania wiedzy z wielu dziedzin. Praca w sekcjach odbywa się
w stałych i obowiązujących przez cały rok dniach i godzinach.
Przez wszystkie dotychczasowe lata pozyskaliśmy do współpracy znakomitą kadrę wykładowców. Dzięki temu zajęcia są na wysokim poziomie. Realizujemy w ten sposób piękną ideę uniwersytecką, która łączy studentów z profesorami i tworzy znakomicie zintegrowaną społeczność akademicką. Staliśmy się dzięki temu organizacją pracującą od poniedziałku do soboty w określonym rytmie czasowym. Ponadto w soboty i niedziele realizujemy cykl zajęć sportowo-rekreacyjnych, wycieczki krajowe, zagraniczne, prezentacje, spektakle teatralne, operowe i koncerty. Tworzymy warunki do twórczej pracy przez cały tydzień.

Pragnę w tym miejscu przypomnieć sekcje, które prowadzimy.

1. Hydroterapia i nauka pływania
2. Doskonalenie pływania
3. Gimnastyka rehabilitacyjna
4. Joga
5. Taniec terapeutyczny
6. Gimnastyka na wolnym powietrzu
7. Zumba Gold 50+
8. Nordic Walking
9. Język angielski
10. Język francuski
11. Esperanto
12. Chór „Uniwerek”
13. Edukacja muzyczna
14. Historia sztuki
15. Sekcja plastyki
16. Rozmowy o książkach
17. Turystyka wykłady
18. Konsultacje komputerowe
19. Kurs komputerowy
20. Brydż sportowy
21. Wykłady z medycyny i psychologii
22. Sekcja fotografii
23. Konsultacje literackie
24. Zespół wokalny „Optymistki’
25. Kalokagathia
26. Sekcja rowerowa

W okresie sprawozdawczym odbywały się spotkania i wykłady
od poniedziałku do soboty zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć
w: UTW przy ulicy Jagiełły 15, Wydziale Zamiejscowym Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp. przy ulicy Estkowskiego 13, Miejskim Centrum Kultury przy ulicy Wawrzyniaka 66a, Parku Siemiradzkiego
i Amfiteatrze, Młodzieżowym Domu Kultury przy ulicy Teatralnej oraz Centrum Rehabilitacyjno-Sportowym „Słowianka” przy ulicy Słowiańskiej.
Ponadto zorganizowaliśmy:
– wyjazd do opery w Szczecinie na „Madame Butterfly”
(styczeń 2018),
– w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wlkp. zorganizowaliśmy koncert dedykowany darczyńcom, którzy 1% podatku przekazali na rzecz UTW (luty 2018),
– samorząd UTW 8 marca w restauracji Fiesta zorganizował przyjęcie z okazji Dnia Kobiet,
– grupowe wyjście do teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. na spektakl pt. „Hamlet ze wsi Głucha Dolna” ( marzec 2018),
– wiosenny i jesienny plener malarski sekcji plastyki UTW w Międzywodziu,
– III Lubuski Turniej Brydża Sportowego UTW w sali sesyjnej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. (11 maj 2018), w którym udział wzięło 52 zawodników,
– „Szlakiem Mickiewicza”- odwiedziliśmy miejscowości w Wielkopolsce, w których przebywał Adam Mickiewicz (kwiecień 2018),
– w dniach od 7-18 maja zwiedzaliśmy państwa bałkańskie- Słowenię, Chorwację, Bośnie i Hercegowinę, Czarnogórę, Kosowo oraz Albanię,
– w ramach współpracy Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gorzowie Wlkp. odbyły się dwie duże wystawy malarstwa – studenci z ZUTW prezentowali swoje prace w galerii UTW w Gorzowie, a studenci gorzowskiego uniwersytetu w Centrum Przyrodniczym w Zielonej Górze,
– w Filharmonii Gorzowskiej 12.06.2018 zorganizowaliśmy spotkanie jubileuszowe z okazji 25 rocznicy powołania Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gorzowie Wlkp. Z tej okazji wydaliśmy w formacie A4 136 – stronicową księgę pamiątkową pt. „Marzenia nie odchodzą na emeryturę”,
– we wrześniu 2018 w miejscowości Długie zrealizowaliśmy dla 59 osób warsztaty artystyczne „ Aby trudne stało się łatwym, a łatwe pięknym” z udziałem chóru, fotografików, tancerzy i literatów,
– 30 września w Bogdańcu grupa studentów UTW wzięła udział w marszu nordic walking im. profesora Religi,
– 4 października w auli Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp. odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2018/2019 Akademii Wychowania Fizycznego oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gorzowie Wlkp.,
– na Promenadzie w Santoku 6 października zorganizowaliśmy „Piknik Jesienny”, w którym udział wzięło około 300 osób,
– z okazji 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości wspólnie z RSTK przygotowaliśmy dwa koncerty „ W sercu Polska”, który odbył się 10 listopada w Zielonogórskim Ośrodku Kultury oraz „Bogu i Ojczyźnie” 11 listopada w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gorzowie Wlkp. Ponadto uczestniczyliśmy w koncercie w wykonaniu filharmoników gorzowskich pt. „Dyplomacja zamiast krwi”,
– zorganizowaliśmy turnus rehabilitacyjny w Międzywodziu,
– 27 listopada w sali wykładowej UTW zrealizowaliśmy wspólnie z RSTK program „ Obrazy – Słowa – Dźwięki” poświęcony Marii Morawskiej,
– 28 listopada w Muzeum Lubuskim im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. wspólnie z młodzieżą ze Szkoły Podstawowej nr 17 w Gorzowie Wlkp. oraz RSTK zaprezentowaliśmy program poetycko-muzyczny pt. „Muzyczny duet Paderewskiego”,
– 5 grudnia w Regionalnym Centrum Ratownictwa w Witnicy zorganizowaliśmy „Mikołajki”, w których udział wzięli studenci UTW z Gorzowa Wlkp., Witnicy, Strzelec Kraj oraz poeci i wokaliści z RSTK,
– słuchacze UTW brali udział w seansach filmowych w Kinie „ 60 krzeseł” w Miejskim środku Kultury w Gorzowie Wlkp.,
– w Goszczanowie zrealizowaliśmy „Artystyczne Warsztaty Bożonarodzeniowe”, w których udział wzięło 40 studentów z UTW z Gorzowa Wlkp. i Bogdańca z sekcji plastyki, fotografii, muzyki oraz brydża sportowego,
– 15 grudnia 60 słuchaczy UTW wyjechało do Wrocławia na Jarmark Świąteczny,
– średnio co 4/5 tygodni w galerii UTW przy ulicy Jagiełły 15. organizujemy wystawę malarstwa lub fotografii,
– „Opłatkowe Spotkanie z kolędą” zaplanowane na 28 grudnia 2018 roku musieliśmy przenieść na 10 stycznia 2019 roku. W gościnnej Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wlkp. ponad 250 słuchaczy i zaproszonych gości wspólnie śpiewało piękne, polskie kolędy – karaoke. Wysłuchało prezentacji solistów, wokalistów, chórów oraz poetów i tancerzy. Samorząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gorzowie Wlkp. dołożył wiele starań i serca w przygotowanie wspaniałego cateringu.

Trzeba podkreślić doskonałą współpracę z Wydziałem Zamiejscowym Kultury Fizycznej, który zapewnia kadrę naukową
na wykłady z medycyny i psychologii oraz użycza pomieszczeń na zajęcia z gimnastyki rehabilitacyjnej.
Akademia im. Jakuba z Paradyża oddaje nam do dyspozycji swoją pracownie informatyczną i wykładowcę. Współpracujemy także z Miejskim Centrum Kultury, Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną im. Zbigniewa Herberta, Robotniczym Stowarzyszeniem Twórców Kultury, Muzeum Lubuskim im. Jana Dekerta, Miejskim Ośrodkiem Sztuki, Teatrem im. Juliusza Osterwy, Centrum Edukacji Artystycznej Filharmonia Gorzowska, Młodzieżowym Domem Kultury, Wydziałem Kultury i Sportu UM Gorzowa Wlkp., Związkiem Literatów Polskich Oddział w Gorzowie Wlkp. i Warszawie, Centrum Przyrodniczym w Zielonej Górze, Szkołą Muzyczną I-go Stopnia. Współpracujemy także z Uniwersytetami Trzeciego Wieku w Witnicy, Bogdańcu, Międzyrzeczu oraz Zielonogórskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku. W 2018 roku wsparcia finansowego udzieliło nam Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze, Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., Fundacja PGE Energia Ciepła oraz Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie.

Pragnę poinformować słuchaczy o najbliższych wydarzeniach:
– 11 kwietnia 2019 odbyła się wycieczka do Poznania i Puszczykowa,
– 11 kwietnia studenci UTW wylecieli na Maltę,
– od 27.04.-10.05.2019 w Unieście odbędzie się turnus rehabilitacyjny,
– 11 maja będziemy uczestniczyli w „Majówce rodzinnej na promenadzie w Santoku”,
– w sali sesyjnej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. odbędzie się IV Lubuski Turniej Brydża Sportowego Uniwersytetów Trzeciego Wieku,
– 08 czerwca wyjeżdżamy na Juwenalia Seniorów do Świnoujścia,
– 15 czerwca wspólnie z Gazetą Lubuską, WiMBP i Miastem Gorzów organizujemy „Forum Seniora” oraz Marsz Seniorów,
– 19 czerwca w Międzyrzeczu odbędzie się uroczyste zakończenie roku akademickiego Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Dzięki uruchomionej w 2014 roku stronie internetowej http://www.utw-gorzow.pl/, możemy zaprezentować nasze działania z różnych sekcji, wyjazdów, wycieczek, wykładów, spotkań, wernisaży, pracy wolontariatu, koncertów chóru oraz spotkań z zaprzyjaźnionymi organizacjami partnerskimi. Strona ta jest jednocześnie naszą wizytówką przeglądaną przez studentów UTW w Gorzowie Wlkp. jak i słuchaczy innych uniwersytetów w kraju, a także odwiedzana jest przez internautów w Polsce, jak i poza granicami.

Na zakończenie pragnę przytoczyć Credo Uniwersytetów Trzeciego Wieku:

„Sposób spędzania jesieni życia, jego jakość zależy wyłącznie od nas samych, od naszej aktywności, pozytywnego nastawienia, woli bycia potrzebnym.
Nie wybierajmy zatem starości.
Wybierajmy festiwal radości, wiosnę jesienią, spełniajmy marzenia”

 

W imieniu Zarządu
Czesław Ganda
Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku

powrót do strony głównej