Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku

Sprawozdanie za rok akademicki 2019/2020

Sprawozdanie merytoryczne z pracy Zarządu Stowarzyszenia

Uniwersytet Trzeciego Wieku

w Gorzowie Wielkopolskim za rok akademicki 2019/2020 przedłożone  na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Delegatów w dniu 04.09.2020

Szanowne Koleżanki i Koledzy
Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gorzowie Wlkp. zwołaliśmy w związku z:
1.sytuacją epidemiologiczną- covid 19.
Pandemia koronawirusa nakłada na nas obowiązek przestrzegania zaleceń sanitarnych w instytucjach i organizacjach pozarządowych zajmujących się kształceniem ustawicznym.
2.terminowym rozliczeniem grantów i dotacji otrzymanych w 2019 roku.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku
w Gorzowie Wlkp. przedkładam sprawozdanie z działalności w roku akademickim 2019/2020 w okresie od 01.10.2019 do 06.03.2020

Natomiast sprawozdanie finansowe, które dzisiaj przyjmujemy do oceny
i zatwierdzenia, zgodnie z przepisami finansowymi obejmuje rok 2019
tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.

Sprawy organizacyjno -prawne

Nasz Uniwersytet jest organizacją pozarządową typu non-profit wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000171875. Posiadamy status organizacji pożytku publicznego. Status ten osiągnęliśmy już w pierwszym roku działania ustawy sejmowej z dnia 24 kwietnia 2003r. Ustawa ta daje naszej organizacji duże uprawnienia, ale równocześnie nakłada bardzo ważne, wręcz prestiżowe obowiązki. Strefa zadań publicznych zawartych
w cytowanej ustawie obejmuje bardzo szeroki katalog zadań, m.in.:

1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
2. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
3. ochrony i promocji zdrowia,
4. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
5. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
6. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
7. nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
8. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
9. upowszechniania i ochrony praw konsumentów,
10. upowszechniania i ochrony wolności praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
11. promocji i organizacji wolontariatu,
12. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy miedzy społeczeństwami.

Z katalogu dwudziestu czterech obszarów działań wymienionych
w ustawie, większość znajduje się w naszym statucie i określa normy prawne naszego funkcjonowania. Przypominam to celowo bowiem Walne Zebranie Delegatów jest, najwyższą władzą Stowarzyszenia i musimy mieć pełną świadomość naszych praw i obowiązków. Ważnym obowiązkiem Walnego Zebrania jest ocena pracy Stowarzyszenia, w tym jego organów statutowych. Rozpocznę od przybliżenia działań tych właśnie organów statutowych naszego Uniwersytetu.

Zarząd
Na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo- Wyborczym w dniu 31 marca 2017 wybrano nowy Zarząd, który ukonstytuował się w następującym składzie:
Czesław Ganda- prezes, Zbigniew Radzioch– wiceprezes,
Jerzy Szymankiewicz- skarbnik, Halina Urban- sekretarz,
Joanna Wojciechowicz- członek, Waleria Waskunowicz- członek,
Jarosław Kręgielski- członek

Wybrano także Komisję Rewizyjną, którą stanowią koleżanki:
Teresa Heluszka- przewodnicząca, Ryszarda Łąka- członek, Janina Butrym- członek.
Praca uniwersytetu byłaby niemożliwa lub przynajmniej bardzo uboga bez
Samorządu Słuchaczy, który tworzą: Roman Kasperski- przewodniczący, Józef Wilkus- z-ca przewodniczącego, Janina Dolna- skarbnik, Zofia Matyasz- sekretarz, Teresa Filipczuk- członek, Regina Ławrynowicz- członek, Irena Łabowicz- członek, Czesław Zdebiak- członek.

Składając sprawozdanie z pracy Zarządu pragnę podkreślić wkład wnoszony przez wolontariat UTW. Jego rola w uwrażliwianiu na potrzeby drugiego człowieka jest bezcenna. Praca Wolontariatu wykracza poza nasz Uniwersytet i jest widoczna oraz doceniana w mieście, a także w regionie. Grupą osób niosących bezinteresowne wsparcie i pomoc kieruje nasza koleżanka Jolanta Żuchowska.

Moim obowiązkiem jest złożenie sprawozdania z pracy Zarządu Stowarzyszenia, ale korzystając z okazji pragnę podziękować serdecznie wszystkim koleżankom i kolegom, którzy aktywnie działają w Zarządzie, Komisji Rewizyjnej, Samorządzie i Wolontariacie oraz Zarządzie filii UTW w Kostrzynie i Strzelcach Kraj. Wasze osiągnięcia będą się przekładać na aktywność całej społeczności akademickiej. Pragnę także podziękować Prezesowi Honorowemu za wspomaganie naszych działań statutowych.
Oddzielne podziękowania kieruje do pracowników biura, którzy z dużym zaangażowaniem i skrupulatnością prowadzą księgowość i administrację UTW.
Zarząd pracuje zespołowo i odbywa dwa razy w miesiącu zebrania statutowe. Tematykę zebrań stanowią najważniejsze problemy Stowarzyszenia, czyli codzienne funkcjonowanie UTW. Nasza praca ma charakter otwarty, jest dobrze znana tym wszystkich słuchaczom, których to interesuje. Decyzje Zarządu są podawane w formie komunikatów, i umieszczane na tablicy ogłoszeń w holu głównym budynku, a także na stronie internetowej.
W związku z tym nie muszę szczegółowo omawiać wszystkich zadań realizowanych przez Zarząd. Dodam tylko, że obecnie w Gorzowie Wlkp. skupiamy 585 słuchaczy, filii UTW w Strzelcach Krajeńskich 70 osób,
w Kostrzynie 110 osób co daje łącznie 765 studentów: w roku akademickim 2019/2020.

Praca edukacyjna – program kształcenia i samokształcenia

Wydłużanie się życia ludzkiego, choć nie oznacza zwycięstwa człowieka w walce z naturą, to jednak niesie ze sobą całkiem nowe doświadczenie, które jest udziałem osób przekraczających 60-ty rok życia. Doświadczenie to może być ubogie, wypełnione nostalgią, tęsknotą za minionymi latami młodości i zanurzone w goryczy oraz rozpamiętywaniu. Coraz częściej jednak ludzie starsi odchodzą od negatywnego modelu przeżywania późnej dorosłości wybierając świadomie rozważną
i zróżnicowaną aktywność.
Począwszy od lat 70-tych XX wieku polem takiej aktywności stają się coraz częściej Uniwersytety Trzeciego Wieku. Fenomen Uniwersytetu Trzeciego Wieku zdaje się dziś świecić mocnym blaskiem jako instytucja, która sprzyja ludziom pragnącym uczynić ze swej starości rzecz pożyteczną, ważną a nawet piękną.
Piękno okresu późnej dorosłości wyrasta z chęci życia aktywnego
i potrzeby realizowania marzeń, które nie miały warunków urzeczywistnienia we wcześniejszych okresach.
Taką twórczą emanację człowieczeństwa w jego dojrzałym kształcie w Gorzowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku realizujemy poprzez kształcenie ustawiczne w sekcjach i grupach problemowych.
Kształcenie odbywa się w 58 grupach skupionych w 27 sekcjach.
Profesor Halina Szwarc zdefiniowała cel i potrzebę systemu kształcenia ustawicznego osób starszych oraz określiła rolę Uniwersytetów Trzeciego Wieku stwierdzając – „Życie to nie długie wakacje, lecz ciągła nauka. To kim jesteśmy, jest ważniejsze od tego, co robimy
i co posiadamy.”
Mogę więc stwierdzić, że nasz uniwersytet jest miejscem zdobywania wiedzy z wielu dziedzin. Praca w sekcjach odbywa się
w stałych i obowiązujących przez cały rok dniach i godzinach.
Przez wszystkie dotychczasowe lata pozyskaliśmy do współpracy znakomitą kadrę wykładowców. Dzięki temu zajęcia są na wysokim poziomie. Realizujemy w ten sposób piękną ideę uniwersytecką, która łączy studentów z profesorami i tworzy znakomicie zintegrowaną społeczność akademicką. Staliśmy się dzięki temu organizacją pracującą od poniedziałku do soboty w określonym rytmie czasowym. Ponadto
w soboty i niedziele realizujemy cykl zajęć sportowo-rekreacyjnych, wycieczki krajowe, zagraniczne, prezentacje, spektakle teatralne, operowe
i koncerty. Tworzymy warunki do twórczej pracy przez cały tydzień.

Pragnę w tym miejscu przypomnieć sekcje, które prowadzimy.

1. Hydroterapia i nauka pływania
2. Doskonalenie pływania
3. Gimnastyka rehabilitacyjna
4. Joga
5. Taniec terapeutyczny
6. Gimnastyka na wolnym powietrzu
7. Zumba Gold
8. Język angielski
9. Język francuski
10. Edukacja muzyczna
11. Esperanto Historia sztuki
12. Sekcja plastyki
13. Rozmowy o książkach
14. Turystyka
15. Edukacja informatyczna
16. Ćwiczenia z Chór „Uniwerek”
17. Edukacja komputerem
18. Brydż sportowy
19. Wykłady z medycyny i psychologii
20. Sekcja fotografii
21. Konsultacje literackie
22. Zespół wokalny
23. Kalokagathia
24. Sekcja rowerowa
25. Taniec towarzyski
26. Tenis stołowy

W okresie sprawozdawczym odbywały się spotkania i wykłady
od poniedziałku do soboty zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć
w UTW przy ulicy Jagiełły 15., Wydziale Zamiejscowym Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp. przy ulicy Estkowskiego 13, Miejskim Centrum Kultury przy ulicy Wawrzyniaka 66a, Parku Siemiradzkiego
i Amfiteatrze, Młodzieżowym Domu Kultury przy ulicy Teatralnej oraz Centrum Rehabilitacyjno- Sportowym „Słowianka” przy ulicy Słowiańskiej, szkole tańca „Fan-Dance” przy ulicy Kosynierów Gdyńskich, sali sportowej klubu „Gorzovia” przy ulicy Jagiełły.
Ponadto zorganizowaliśmy:
-uroczysta inauguracja roku akademickiego 2019/2020 (11.10.2019)
-wyjazd delegacji do Zielonej Góry na inaugurację roku akademickiego 2019/2020 (11.10.2019)
-Wycieczka do Drezna (12.10.2019)
-Dzień Seniora w ZUS ( występ sekcji tańca terapeutycznego i wystawa malarstwa w ZUS 21.10.2019)
-warsztaty chóru „Uniwerek” w Mrzeżynie (19-26.10.2019)
-warsztaty fotograficzne ”Ujście Warty” (18-20.10.2019)
– koncert „Deo et Patriae” w kościele pw. Pierwszych Męczenników Polski w Gorzowie Wlkp. (10.11.2019)
– Warsztaty artystyczne „Aby trudne stało się łatwym , a łatwe pięknym” w miejscowości Długie (10-13.11.2019)
– utworzenie nowej sekcji tańca towarzyskiego 19.11.2019
– utworzenie nowej sekcji tenisa stołowego 20.11.2019
– wyjazd do Teatru Nowego w Poznaniu na spektakl pt. „Kanapka z człowiekiem” (30.11.2019)
– zabawa andrzejkowa w lokalu „Fiesta” (30.11.2019)
– wyjazd na Jarmark Bożonarodzeniowy w Berlinie ( 14.12.2019)
– wyjazd do Filharmonii Szczecińskiej na koncert „Wolfgang Amadeusz Mozart vs Antonio Salieri” (20.12.2019)
– „Opłatkowe spotkanie z kolędą” w WiMBP ( 30.12.2019)
– koncert dedykowany Darczyńcom „ W Karnawałowych rytmach” WiMBP ( 20.02.2020)
– koncert w Kościele pw. Świętego Jana Chrzciciela w Bogdańcu z cyklu obrazy- słowa- dźwięku we współpracy z SP w Bogdańcu i RSTK
– otwarcie wystawy malarstwa Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w galerii UTW w Gorzowie Wlkp. (07.02.2020)
– Szkolenie na temat bezpieczeństwa seniora we współpracy z Komendą Miejską Policji w Gorzowie Wlkp. ( 03.02.2020)
– wyjazd do Opery na Zamku w Szczecinie na spektakl pt. „Napój miłosny” Gaetano Donizettiego (01.03.2020)

Trzeba podkreślić doskonałą współpracę z Wydziałem Zamiejscowym Kultury Fizycznej, który zapewnia kadrę naukową
na wykłady z medycyny i psychologii oraz użycza pomieszczeń na zajęcia
z gimnastyki rehabilitacyjnej.
Akademia im. Jakuba z Paradyża oddaje nam do dyspozycji swoją pracownie informatyczną i wykładowcę. Współpracujemy także
z Miejskim Centrum Kultury, Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną im. Zbigniewa Herberta, Robotniczym Stowarzyszeniem Twórców Kultury, Muzeum Lubuskim im. Jana Dekerta, Miejskim Ośrodkiem Sztuki, Teatrem im. Juliusza Osterwy, Centrum Edukacji Artystycznej Filharmonia Gorzowska, Młodzieżowym Domem Kultury, Wydziałem Kultury i Sportu UM Gorzowa Wlkp., Związkiem Literatów Polskich Oddział w Gorzowie Wlkp. i Warszawie, Centrum Przyrodniczym
w Zielonej Górze, Szkołą Muzyczną I-go Stopnia. Współpracujemy także z Uniwersytetami Trzeciego Wieku w Witnicy, Bogdańcu, Międzyrzeczu oraz Zielonogórskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku. W 2019 roku wsparcia finansowego udzieliło nam Ministerstwo Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej, Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze, Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.,
Pragnę poinformować słuchaczy, że w związku z ogłoszeniem pandemii COVID-19 dnia 06.03.2020 zawiesiliśmy działalność naszego uniwersytetu co skutkowało odwołaniem następujących wydarzeń:
– impreza z okazji Dnia Kobiet organizowana przez Samorząd UTW
– wystawa malarstwa Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gorzowie Wlkp. w Zielonej Górze zaplanowana na 01.04.2020
– wycieczka do Parku Krajobrazowego „Ujście Warty” zaplanowane na 27.03.2020
– V Lubuskie Turniej Brydża Sportowego- maj 2020
– „Majówka rodzinna w Santoku”- maj 2020
– Uroczyste zakończenie roku akademickiego 2019/2020 w czerwcu 2020
Dzięki uruchomionej w 2014 roku stronie internetowej http://www.utw-gorzow.pl/, możemy zaprezentować nasze działania z różnych sekcji, wyjazdów, wycieczek, wykładów, spotkań, wernisaży, pracy wolontariatu, koncertów chóru oraz spotkań z zaprzyjaźnionymi organizacjami partnerskimi. Strona ta jest jednocześnie naszą wizytówką przeglądaną przez studentów UTW w Gorzowie Wlkp. jak i słuchaczy innych uniwersytetów w kraju, a także odwiedzana jest przez internautów
w Polsce, jak i poza granicami.
Na zakończenie pragnę przytoczyć Credo Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

„Sposób spędzania jesieni życia, jego jakość zależy wyłącznie od nas samych, od naszej aktywności, pozytywnego nastawienia, woli bycia potrzebnym.
Nie wybierajmy zatem starości.
Wybierajmy festiwal radości, wiosnę jesienią, spełniajmy marzenia”

 

W imieniu Zarządu UTW
Czesław Ganda
Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gorzowie Wlkp.

powrót do strony głównej